พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์


ด้วยประวัติอันยาวนานของการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ในยุคแรก พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ จัดแสดงประวัติวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชนตั้งแต่ยุคแรกเริ่มของไทย และวิวัฒนาการของกรมประชาสัมพันธ์ ผ่านวัตถุต่างๆ ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้กรมประชาสัมพันธ์แต่เดิม โดยเชื่อมโยงให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย พิพิธภัณฑ์เปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเป็นวันที่กรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 72 ปี

ที่อยู่:
กรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
0-2618-2323 ต่อ 2210-12
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 10.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2548
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยุ-โทรทัศน์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 19/5/2548

ที่มา: มติชนรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง

ชื่อผู้แต่ง: ศรัณย์ ทองปาน | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงและหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์

ด้วยประวัติอันยาวนานของการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ในยุคแรก พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชน และเชื่อมโยงภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เป็นนโยบายของกรมประชาสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อปี 2476 โดยจัดตั้งแผนกส่งเสริมความรู้มหาชนขึ้นเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนเผยแพร่ความรู้ของพลเมืองโดยวิธีต่าง ๆ เช่นปาฐกถา ภาพยนตร์ และพิพิธภัณฑ์

ในอนาคตหอจดหมายเหตุกรมประชาสัมพันธ์จะเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าที่เข้ามาเติมเต็มมิติการศึกษาประวัติการสื่อสารมวลชน ด้วยข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เช่น ประวัติกำเนิดวิทยุ-โทรทัศน์ ประวัติผู้จัดรายการยุคแรก ตลอดจนรายการกระจายเสียงที่มีคุณค่าต่อเนื่องทั้งในอดีตและปัจจุบัน นอกจากนี้ ผู้ที่สนใจประวัติของกรมประชาสัมพันธ์ยังสามารถสืบค้นประวัติหน่วยงาน ผลงานดีเด่นที่เกิดจากการทำงานของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสิ่งของที่เกี่ยวเนื่อง เช่น หนังสือครบรอบวันสำคัญ ภาพถ่าย สไลด์ โปสการ์ด บัตรเชิญ ของที่ระลึก สมุดลงนาม เพื่อให้ภาพความเป็นไปที่เกิดขึ้นในหน่วยงานหนึ่งได้บอกเล่าส่วนเสี้ยวของสังคมใหญ่ซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงเปิดประตูต้อนรับผู้เข้าชมครั้งแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2548 ซึ่งเป็นวันที่กรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ 72 ปี ส่วนหอจดหมายเหตุ กรมประชาสัมพันธ์จะให้บริการกับสาธารณชนในระยะต่อไป 

ข้อมูลจาก:
1. เอกสารประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง
2. สัมภาษณ์คุณกรรณิกา ชีวภักดี

ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง

พิพิธภัณฑ์น้องใหม่อีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ - พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง (Broadcasting Museum) ในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์ เพิ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการไปเมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นวันครบรอบ ๗๒ ปีของกรมประชาสัมพันธ์
ชื่อผู้แต่ง:
-