พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
บริเวณข้างรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์:
0-2280-3336
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น. ยกเว้นวันขึ้นปีใหม่และวันสงกรานต์
ค่าเข้าชม:
คนละ 5 บาท
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2531
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เกือบไม่มีพิพิธภัณฑ์ฯ ช้างต้นเพราะเขาจะรื้อเป็นที่...

ชื่อผู้แต่ง: ไพบูลย์ วงษ์เทศ | ปีที่พิมพ์: 12, 11(ก.ย. 2534)หน้า68-74

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

เรียนรู้เรื่องราวช้างเผือกที่ "พิพิธภัณฑ์ช้างต้น"...

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 30-11-2548

ที่มา: ผู้จัดการรายวัน

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

โรงช้างต้นเป็นหลักฐานมรดกวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับราชธรรมเนียมอันเนื่องมาด้วยช้างต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องช้างเผือก การจับช้าง และพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกเป็นช้างต้นหรือช้างหลวงส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์โดยใช้อาคารโรงช้างต้นทั้ง 2 หลัง ในบริเวณพระราชวังดุสิตเป็นอาคารจัดแสดง 

อาคารที่ 1 พระบาทสมเด็จพระจุลเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2449 พระราชทานพระเศวตอุดมวารณ์ฯ ช้างเผือที่เจ้าบุญวาทน์ วงศ์มานิต เจ้านครลำปางน้อมเกล้าฯ ถวาย ภายในอาคารจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่เกี่ยวกับเรื่องกำเนิดช้างมงคล วิธีการจับช้างและคติความเชื่อเกี่ยวกับช้างเผือก

อาคารที่ 2 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช 2470 

พระราชทานพระเศวตคชเดชน์ดิลกฯ ช้างเผือกที่นายดิ เอฟ แมคฟิ ผู้จัดการป่าไม้บริษัทบอร์เนียว จังหวัดเชียงใหม่ น้อมเกล้าฯถวาย ภายในอาคารจัดแสดงเกี่ยวกับพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างต้น และประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 12-13
ชื่อผู้แต่ง:
-