พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2500 เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำแหล่งโบราณคดีเมืองเชียงแสน ทำหน้าที่ในการเก็บรักษาและจัดแสดง โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในเขตเมืองโบราณเชียงแสน ตลอดจนพื้นที่อื่น ๆ ในเขตจังหวัดเชียงราย การจัดแสดงภายใน มุ่งเน้นการนำเสนอหลักฐานและข้อมูลที่เกี่ยวกับการตั้งหลักแหล่งของชุมชน ตั้งแต่สมัยประวัติศาสตร์ เรื่อยมาจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ อาทิเช่น เครื่องมือหินกะเทาะ และเครื่องมือหินขัด ที่พบในบริเวณริมแม่น้ำโขง มีอายุราว 13,000-1,000 B.C. พระพุทธรูป ชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถาน และศิลาจารึกที่มีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษ 21-22 และยังนำเสนอเรื่องราวของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองเชียงแสนและใกล้เคียง เช่น ชาวไทยวน ไทลื้อ อาข่า และเมี่ยน เป็นต้น โบราณศิลปวัตถุชิ้นเอก ได้แก่ พระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16-23 ที่มีความงดงามและแสดงถึงเทคโนโลยีการหล่อโลหะของช่างในสมัยโบราณ ชิ้นส่วนประติมากรรมปูนปั้นจากแหล่งโบราณคดีวัดป่าสัก นอกจากนั้นยังให้บริการแก่สาธารณชน ในฐานะแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น การจัดอบรมศิลปะสำหรับเยาวชน การฝึกอบรมเยาวชนให้มีความรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จัดนิทรรศการพิเศษ และการดูและโบราณศิลปวัตถุที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นสมบัติของชาติ แต่อยู่ในความดูแลครอบครองของวัดและเอกชนในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่:
ถนนพหลโยธิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์:
0-5377-7102
โทรสาร:
0-5377-7102 ต่อ 28
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 100 บาท
ปีที่ก่อตั้ง:
2500
ของเด่น:
พระพุทธรูปศิลปะล้านนาที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่ 16-23, โบราณวัตถุจากเมืองโบราณเชียงแสน
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน

จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ได้จากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะเมืองเชียงแสน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่นพระพุทธรูป พระพิมพ์ ศิลาจารึก ลวดลายปูนปั้น และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าเครื่องถ้วยล้านนา ตลอดจนเป็นศูนย์รวมเครื่องเขินแบบพม่า และศิลปะพื้นบ้าน เครื่องมือเครื่องใช้ ของชาวไทยยวน ไทยลื้อ และจัดแสดงการดำรงชีวิตของชาวเขาเผ่าต่างๆในจังหวัดเชียงราย

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 56-57
ชื่อผู้แต่ง:
-

ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง