พิพิธภัณฑ์วัดพระฝาง


วัดพระฝาง หรือ วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย นับว่าเป็นกลุ่มโบราณสถานของเมืองฝางสวางคบุรี (สวางคบุรี สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจาก สวรรคบุรี) เพียงแห่งเดียวที่ยังคงเหลืออยู่ ภายในบริเวณวัดมีโบราณวัตถุสถานมากมาย อาทิ เจดีย์พระธาตุพระฝาง พระอุโบสถมหาอุด (มีทางเข้าออกทางเดียว) พระวิหารใหญ่ และพิพิธภัณฑ์วัดพระฝาง ซึ่งเก็บรวบรวมโบราณวัตถุศิลปวัตถุ พระพุทธรูป สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ รวมถึงการเล่าเรื่องราวของวัดพระฝางและเมืองฝางสวางคบุรี

ที่อยู่:
วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ บ้านพระฝาง ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์:
080-5075506,089-8393639 ติดต่ออ.อนุสรณ์
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์วัดพระฝาง วัดพระฝางสวางคบุรีมุนีนาถ จังหวัดอุตรดิตถ์

ชื่อผู้แต่ง: ธีระวัฒน์ แสนคำ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 36 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2553;vol. 36 No.1 July-September 2010

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 20 มิถุนายน 2557


ไม่มีข้อมูล