พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
โทรศัพท์:
055-612167
โทรสาร:
055-612167
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 30 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2503
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล

บางเสี้ยวของประวัติศาสตร์และโบราณคดีสุโขทัยจากศิลป...

ชื่อผู้แต่ง: มโน กลีบทอง | ปีที่พิมพ์: 17, 2(เม.ย.-มิ.ย. 34)หน้า 88-98

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

“สังคโลก สุโขทัย” ของเก่าที่ยังไม่เลือนหาย...

ชื่อผู้แต่ง: สุชาดา ลิมป์ | ปีที่พิมพ์: ตุลาคม 2555

ที่มา: นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 322

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 22 เมษายน 2556


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการขุดค้น ขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานบริเวณเมืองเก่าสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร เพชรบูรณ์และบริเวณเมืองโบราณใกล้เคียงโดยรอบตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2496 เป็นต้นมา และอีกส่วนหนึ่งเป็นโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่พระราชประสิทธิคุณอดีตเจ้าอาวาสวัดราชธานีและเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัยรวบรวมไว้มอบให้ อาคารอนุสรณ์ลายสือไท จัดแสดงข้อมูลทั่วไปของจังหวัดสุโขทัย เป็นบทนำให้ผู้เข้าชมรู้จักจังหวัดสุโขทัย อาคารโบราณวัตถุ ทรงไทยประยุกต์จัดแสดงโบราณวัตถุ และเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ โบราณคดีของเมืองโบราณสุโขทัย การแสดงวัดกลางแจ้ง จัดแสดงโบราณวัตถุขนาดใหญ่ เช่นธรรมจักร ใบเสมา ระฆังหิน ช้างจำลอง ฐานรูปเคารพ ช้างประดับโบราณสถานจำลอง เตาทุเรียงจำลอง เรือจ้าง

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 46-47.
ชื่อผู้แต่ง:
-

“สังคโลก สุโขทัย” ของเก่าที่ยังไม่เลือนหาย

เรากำลังอยู่ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง หรือที่เรียกกันว่า “พิพิธภัณฑ์เมืองเก่า” ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ซึ่งจัดแสดง “เครื่องถ้วยสังคโลกแท้” ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐ ในสมัยนั้น ชาวศรีสัชนาลัยผลิตเครื่องสังคโลกกันเป็นล่ำเป็นสัน ขึ้นชื่อว่ามีคุณภาพดีจนเป็นสินค้าส่งออกข้ามน้ำข้ามทะเลไปถึงเมืองจีน ญี่ปุ่น และยุโรป โดยมีอยุธยาเป็นพ่อค้าคนกลาง “ชามรูปทรงคล้ายกะลามะพร้าวนี้ เป็นเครื่องถ้วยสังคโลกสุโขทัย ซึ่งผมสันนิษฐานว่าเป็นสังคโลกรุ่นแรกๆ ยุคนั้นขึ้นชื่อเรื่องความอุดมสมบูรณ์ และมีป่าพร้าวอยู่มาก ชาวสุโขทัยอาจผลิตเครื่องสังคโลกรูปทรงคล้ายกะลามะพร้าว แทนการใช้กะลามะพร้าวเป็นภาชนะใส่อาหาร”
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร ได้ดำเนินการจัดสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2503 โดยนางสาวจันทร์ลดา บุญยมานพ สถาปนิก กองสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร เป็นผู้ออกแบบ ลักษณะอาคารเป็นแบบทรงไทยประยุกต์ 2 ชั้น พื้นที่ 812 ตารางเมตร การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2506 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,290,522.99 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นห้าร้อยยี่สิบสองบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) จากงบประมาณแผ่นดินสมทบกับเงินบริจาคของประชาชนชาวสุโขทัย
ชื่อผู้แต่ง:
-