พิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์:
0-2244-2055-6 และ 0-2244-1059
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุรัฐสภา


“ข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเปนของข้าพเจ้าอยู่แต่เดิมให้แก่ประชาราษฎรโดยทั่วไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใด คณะใดโดยเฉพาะ เพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของประชาราษฎร”

พระราชหัตถเลขาสละราชสมบัติในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2477 พิพิธภัณฑ์รัฐสภาอยู่ในการกำกับดูแลของ กลุ่มงานพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุ สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งอยู่ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภา

พิพิธภัณฑ์รัฐสภาจัดแสดงเรื่องราวแบ่งออกเป็น 5 ส่วนด้วยกันคือ ในส่วนแรกคือ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จะจัดแสดงประวัติของพระองค์ตั้งแต่พระราชสมภพ ถึงการสละราชสมบัติของพระองค์ พร้อมจัดแสดงเอกสารลายพระราชหัตถเลขาทรงสละราชสมบัติ

ในส่วนที่ 2 จัดแสดงเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ความเป็นมา และเหตุการณ์สำคัญที่ “คณะราษฎร” ได้กระทำการยึดอำนาจการปกครองและเปลี่ยนการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย พร้อมจัดแสดงหมุดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจำลองที่มีข้อความที่ว่า “ณ ที่นี้ ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เวลาย่ำรุ่ง คณะราษฎร ได้ก่อกำเนิดรัฐธรรมนูญเพื่อความเจริญของชาติ” ที่ฝั่งบริเวณลานพระราชวังดุสิต เบื้องซ้ายของพระบรมรูปทรงม้าให้เราได้ชมอีกด้วย

ส่วนที่ 3 จัดแสดงเกี่ยวกับ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และสาระสำคัญของรัฐธรรมนูญไทยฉบับต่างๆ เราจะได้เห็นสำเนาพระบรมฉายาลักษณ์ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม ของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบัน พร้อมจัดแสดงรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน

ภายในตู้จัดแสดงยังจัดแสดงเอกสารสำคัญๆ เช่น ประกาศแต่งตั้งประธาน และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประกาศแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร และประกาศแต่งตั้งประธาน และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ส่วนถัดไปจัดแสดงเกี่ยวกับการประชุมสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกกับผู้แทนราษฎรชุดแรกของไทยจำนวน 70 คน เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม และการประชุมครั้งต่อๆ มา ณ อาคารรัฐสภา พร้อมทั้งจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องใช้รองรับการประชุมสภา เช่น “ค้อน” อุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภา จะเคาะค้อนเมื่อเวลา เปิด-ปิด สภา และควบคุมการประชุมในอดีต แต่ในปัจจุบันได้ใช้สัญญาณเสียงในการเปิด-ปิดสภาแล้ว หรือจะเป็นการจดบันทึกการประชุมด้วยชวเลข จัดแสดงให้เราได้เห็นอักษรชวเลขที่ไม่สามารถอ่านได้เข้าใจถ้าไม่มีคำแปลมาแปลให้เราได้กระจ่างขึ้น และอุปกรณ์ลงคะแนนเสียง มีทั้งเบี้ยสี และหีบลงคะแนน ยังมี”หีบบัตรเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา” ในอดีตให้เราได้ชมอีกด้วย

ส่วนสุดท้ายคือ รัฐสภาไทยในเวทีโลก จัดแสดงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของรัฐสภาต่างประเทศ การประชุมและความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมจัดแสดงสิ่งของที่ระลึกที่รัฐสภาไทยได้รับมอบจากรัฐสภาต่างประเทศ

พิพิธภัณฑ์รัฐสภานอกจากที่อยู่ใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้านหน้าอาคารรัฐสภาแล้ว ยังมีอีกที่ให้เราได้ชม คือ บริเวณชั้น 2 ของอาคารรำไพพรรณีที่จัดร่วมกับ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ถนนหลานหลวง เราได้ชมห้องจัดแสดงนิทรรศการคณะรัฐมนตรีไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยเป็นของแถมอีกด้วย

เรื่อง/ภาพ : ณัฐพัชร์ ทองคำ

สำรวจ : 22 พฤษภาคม 2551

ชื่อผู้แต่ง:
-