พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ


พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ตั้งอยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก ริมกำแพงพระบรมมหาราชวังด้านทิศเหนือ ในพุทธศักราช 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้อาคารหอรัษฎากรพิพัฒน์ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไป สู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 นิทรรศการ ห้องที่ 1 “ราชพัสตราจากผ้าไทย” ห้องที่ 2 “ไทยพระราชนิยม” และ ห้องที่ 3 และ4 “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน”

ที่อยู่:
หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
0-2225-9420, 0-2225-9430
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้เข้าชมทุกวันเวลา 09.00-16.30 น. ปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลา 15.30 น.
ค่าเข้าชม:
อัตราค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 150 บาท ผู้สูงอายุ (อายุ 65 ปีขึ้นไป) 80 บาท นักเรียน / นักศึกษา 50 บาท เด็กอายุ12-18 ปี 50 บาท เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี กรุณาแต่งกายสุภาพ (ห้ามสวมกางเกงขาสั้น)
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เปิดหีบผ้าจากภูมิปัญญาสู่นักสะสม

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 16 เมษายน 2556

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 30 พฤษภาคม 2556

มหัศจรรย์ผ้าไทย ที่ “พิพิธภัณฑ์ผ้า พระราชินี”

ชื่อผู้แต่ง: หนุ่มลูกทุ่ง | ปีที่พิมพ์: 7 สิงหาคม 2555

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์ 12

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 30 พฤษภาคม 2556

ราชศิลป์พัสตราภรณ์...จากฉลองพระองค์ สู่ชุดประจำชาติสตรีไทย

ชื่อผู้แต่ง: ปิ่นอนงค์ ปานชื่น | ปีที่พิมพ์: 3 มิถุนายน 2555

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 30 พฤษภาคม 2556

ชมฉลองพระองค์"ราชินี"ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพร้อมฉลองพระบาทปีกแมลงทับคู่เดียวในโลก

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 23 เมษายน 2555

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 30 พฤษภาคม 2556

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาภารณ์แห่งวัฒนธรรม

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 52 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2556;vol. 52 No.1 July-September 2013

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 08 กันยายน 2557

'สมเด็จพระนางเจ้าฯ' ทรงอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยพระทัยตั้งมั่น

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 12 ส.ค. 2556;12-08-2013

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 18 มีนาคม 2558

ร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพด้านงานพิพิธภัณฑ์

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 8 มิ.ย. 2558;08-06-2015

ที่มา: หนังสือพิมพ์แนวหน้า

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 12 มิถุนายน 2558ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นศูนย์กลางการเก็บรักษาและจัดแสดงผ้าประเภทต่างๆ ซึ่งเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งจัดแสดงฉลองพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงนำความเป็นไทยออกไป สู่สากลและก่อให้เกิดรายได้กลับมาสู่ผู้ผลิตในประเทศ แบ่งการจัดแสดงเป็น 3 นิทรรศการ ดังนี้ 

ห้องจัดแสดงที่ 1 “ราชพัสตราจากผ้าไทย”
 จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดสากลในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักออกแบบไทยและต่างชาตินำผ้าไหมไทยมาใช้ในการตัดเย็บ ทำให้ผ้าไทยที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์และเกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ถือเป็นพระราชกุศโลบายในการเผยแพร่และส่งเสริมผ้าไทย รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมด้านการแต่งกายของสตรีไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ฉลองพระองค์ที่ตัดเย็บด้วย           ผ้าไทยนั้นมีความงดงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ที่ได้พบเห็น ทำให้เกิดความนิยมสวมใส่ชุดที่ตัดเย็บด้วย           ผ้าไทยทั้งในและต่างประเทศ


ห้องจัดแสดงที่ 2 “ไทยพระราชนิยม”
จัดแสดงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กว่า 30 องค์ ตลอดจนผ้าและเครื่องแต่งกายในราชสำนัก เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในการสร้างสรรค์และสืบสานการแต่งกายแบบไทยที่แสดงถึงเอกลักษณ์ไทยแต่ละแบบมีความงดงามและแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักสมัยโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัวและเหมาะสมแก่วาระต่างๆซึ่งถือเป็นการแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผ้าไทยอีกทางหนึ่งด้วย


สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงเป็นผู้นำในการแต่งกายแบบไทยอย่างแท้จริง ทรงฉลองพระองค์ชุดไทยแบบต่างๆ ในระหว่างการตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปในการทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศตั้งแต่เมื่อครั้งเสด็จขึ้นครองราชย์ต่อมาฉลองพระองค์ชุดไทยของพระองค์เป็นที่รู้จักในชื่อ"ชุดไทยพระราชนิยม" และเป็นต้นแบบชุดประจำชาติของสตรีไทยในปัจจุบัน

 

ห้องจัดแสดงที่ 3 – 4 “พระหัตถ์ที่ทรงงานเพื่อแผ่นดิน”
 บอกเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดแห่งศิลปาชีพ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2513 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยที่อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ทำให้สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำริถึงการพระราชทานอาชีพแก่ราษฎร ต่อมาได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ ราชเลขานุการในพระองค์ในขณะนั้นลงพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานความช่วยเหลือ โดยได้ทรงกำชับว่า "แม้ผ้าถูเรือนก็อย่าละเลย" เพราะอาจได้พบลายผ้าโบราณ ซึ่งจะสืบไปถึงช่างทอและเรื่องราวต่างๆ ได้ จากจุดเริ่มต้นดังกล่าวได้กลายเป็นการฟื้นชีวิตผ้าทอมือไทยที่กำลังจะสูญหาย พร้อมกับพัฒนาฐานะและคุณภาพชีวิตราษฎรไทยทุกภูมิภาคมาจวบจนปัจจุบัน

ข้อมูลจาก ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ วันที่ 23 เมษายน 2555 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1335192612&grpid=09&catid=no
 

ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งอยู่ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการจัดเก็บรักษาผ้าชนิดต่างๆ อันเป็นสมบัติล้ำค่าทางภูมิปัญญาของชาติ และเพื่อเป็นแหล่งการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับผ้าชนิดต่างๆ โดยเฉพาะผ้าไหมไทย และผ้าในพระราชสำนัก แก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดเปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ ในเดือนสิงหาคม 2554

ทั้งนี้ในวันที่ 11-18 สิงหาคม 2554 เป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้ง​แรกของ "พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ​์ พระบรมราชินีนาถ" กับนิทรรศการ "อดีตในปัจจุบัน"(Past in the Present) ซึ่งจัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระน​างเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และภาพถ่ายฝีมือ "อนัฆ นวราช" พร้อมเสื้อผ้าคอลเลคชั่นพิเศษ 18 ผลงานการออกแบบของดีไซน์เนอร์ชั้นนำ อาทิ KAI, THEATER, KLOSET, SRETSIS, DISAYA, VATIT ITTHI และ SANSHAI ณ Hall of Fame ชั้น M สยามพารากอน

ข้อมูลจาก:http://www.facebook.com/photo.php?fbid=10150247944121076&set=o.106436286088551&type=1&theater [accessed 20110803]
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงอนุรักษ์ผ้าไทยด้วยพระทัยตั้งมั่น

เป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและนานาประเทศเป็นอย่างดีว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนงานทอผ้าให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่ราษฎรมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ด้วยทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยงดงามและมีเอกลักษณ์ควรอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหาย การอนุรักษ์ผ้าไทยเกิดขึ้นจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชปณิธานอันสูงส่งและแน่วแน่ที่ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พสกนิกรของพระองค์ ทั้งในเวลาปกติและเวลาที่ต้องประสบภัยพิบัติ
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาภารณ์แห่งวัฒนธรรม

เสื้อผ้าอาภรณ์เปรียบเสมือนเครื่องบ่งชีัศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงฝีมือเชิงหัตถศิลป์อันแสนละเอียดลออ โดยเฉพาะเมื่อเราได้ไปเยือน "พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ" ก็ยิ่งประจักษ์แก่ตาพาไปถึงใจในความประณีตสวยงามของผ้าไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยภูมิปัญญาและศิลปะสร้างสรรค์ จนทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่สะท้อนวิถีและตัวตน นอกจากจะได้ชมความงดงามของเส้นไหมที่ถักทอจนเป็นวัฒนธรรมแล้ว เรายังได้เห็นประวัติศาสตร์เครื่องแต่งกายของไทยในแต่ละยุคสมัยอีกด้วย
ชื่อผู้แต่ง:
-

เปิดหีบผ้าจากภูมิปัญญาสู่นักสะสม

ผ้าโบราณลวดลายต่าง ๆ ที่หลายคนมองข้ามเพราะความเก่า นับเป็นสมบัติอันล้ำค่าที่สามารถสืบสานและบอกเล่าเรื่องราวมากมายหลากแง่หลายมุมทั้งสังคม วัฒนธรรม การเมือง ไปจนถึงประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ของมนุษย์ เหตุนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดย ปิยวรา ทีขะระ หัวหน้าคณะทำงานพิพิธภัณฑ์ผ้าฯ จัดงานเสวนา “เปิดหีบผ้า : จากภูมิปัญญาสู่นักสะสม” เมื่อเร็ว ๆ นี้ เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคุณค่าของผ้าไทย โดยเชิญนักสะสมผ้าที่มีชื่อเสียงมาเปิดหีบผ้าคอลเลกชั่นส่วนตัวพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องแฟชั่นกับผ้าไทย
ชื่อผู้แต่ง:
-

มหัศจรรย์ผ้าไทย ที่ “พิพิธภัณฑ์ผ้า พระราชินี”

เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์แก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะในด้านความเป็นอยู่ โดยการส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอ และที่สำคัญคือการทำกินอยู่ในถิ่นเกิด ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตา ไม่ต้องออกมาหางานในเมืองใหญ่ๆ ซึ่งเป็นที่มาของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนึ่งในงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ก็คือการพลิกฟื้นชีวิตของผ้าทอมือไทยที่กำลังจะสูญหายไป และเมื่อชาวบ้านหันมาทอผ้าไทยมากขึ้น ก็มีการนำมาวางจำหน่ายให้แก่คนทั่วไป
ชื่อผู้แต่ง:
-

ราชศิลป์พัสตราภรณ์...จากฉลองพระองค์ สู่ชุดประจำชาติสตรีไทย

หลายคนคงไม่ทราบว่า "ชุดไทย" ที่สวมใส่กันในวันนี้ หรือ ที่เรียกขานกันว่าชุดไทยพระราชนิยมนี้มีที่มาจากฉลองพระองค์ หลังจากที่ได้เข้าชมนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ผ้าใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเปิดหนังสือ ราชศิลป์พัสตราภรณ์ พิพิธภัณฑ์ผ้าใน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ หนังสือเล่มหนาที่รวบรวมภาพถ่ายฉลองพระองค์ของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมประวัติที่มาของชุดประจำชาติสตรีไทย เกิดความรู้สึกท่วมท้นจนอยากบอกทุกคนว่า "ชุดไทยเราสวยที่สุดในโลก"
ชื่อผู้แต่ง:
-

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้า

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อย่างเป็นทางการ ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ พระบรมมหาราชวัง พร้อมเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการและวีดิทัศน์ ยังห้องต่างๆ
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชมฉลองพระองค์"ราชินี"ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันพร้อมฉลองพระบาทปีกแมลงทับคู่เดียวในโลก

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงสนับสนุนงานทอผ้าให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ แก่ราษฎรมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปี ทรงเล็งเห็นว่าผ้าไทยงดงามและมีเอกลักษณ์ ควรอนุรักษ์ไว้มิให้สูญหาย จึงมีพระราชดำริจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับผ้าทั้งในราชสำนักและท้องถิ่น ด้วยเหตุนี้ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จึงได้จัดตั้งขึ้น ณ หอรัษฎากรพิพัฒน์ ในพระบรมมหาราชวัง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเป็นประธานที่ปรึกษา
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ:

พิพิธภัณฑ์ผ้าฯ งามล้ำราชพัสตราภรณ์ ทูตวัฒนธรรมไทย

ชั่วเวลานานนับปี จากหม่อนไหมสู่ผืนผ้าทอมือ บ้างก็โบยบินข้ามทะเล ผ่านการออกแบบและตัดเย็บจากช่างชาวต่างชาติ บ้างก็ผ่านฝีไม้ลายมือของช่างชาวไทย จนกลายมาเป็นฉลองพระองค์อันงามล้ำ ซึ่งไม่ว่าครั้งใดที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยพสกนิกรชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเห็นพ้องต้องกันว่า พระองค์ทรงมีพระสิริโฉมงดงามยิ่งนัก ซึ่งไม่เพียงแต่ ความงดงามในลวดลาย และการออกแบบตัดเย็บของผ้าไทยเพียงเท่านั้น
ชื่อผู้แต่ง:
-
คำสำคัญ: