พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์โบราณคดี ซึ่งให้ความสำคัญในเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวกำแพงเพชรตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุต่าง ๆ โดยการจัดแสดงแบ่งตามอาคาร ดังนี้ อาคารนิทรรศการ 1 จัดแสดงเรื่องราวของเมืองกำแพงเพชรตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงยุคประวัติศาสตร์ แบ่งเป็นสมัยทวารวดี ลพบุรี และสุโขทัย อาคารนิทรรศการ 2 จัดแสดงยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ต่อเนื่องจากอาคารแรก แบ่งเป็นสมัยอยุธยา และรัตนโกสินทร์ และอาคารนิทรรศการ 3 จัดแสดงเรื่องราวของจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบันและชนกลุ่มน้อย

ที่อยู่:
174 ถนนปิ่นดำริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
โทรศัพท์:
0-5571-1570
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2510
ของเด่น:
แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุสมัยต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พระอิศวร มหาเทพนับพันชื่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

ชื่อผู้แต่ง: สายสุนีย์ สิงหทัศน์ | ปีที่พิมพ์: พฤศจิกายน 2544

ที่มา: อนุสาร อ.ส.ท. ปีที่ 42 ฉบับที่ 4

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 18 เมษายน 2556


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุที่ได้จากการสำรวจ ขุดค้นแหล่งโบราณคดี การขุดแต่ง บูรณะโบราณสถานภายในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหลักโดยแสดงถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชรตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อประมาณ 2500-1500 ปีมาแล้ว และยังแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเมืองโบราณต่างๆในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20 เช่น นครชุม ไตรตรึงษ์ เทพนคร โกสัมพี คณฑี และบางพาน กำแพงเพชรในฐานะเมืองบริวารทางทิศตะวันตกของกรุงสุโขทัย กำแพงเพชรในฐานะเมืองเจ้าพระยามหานคร หัวเมืองชั้นโท ชุมทางการค้า และเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ กระทั่งเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 50-51.
ชื่อผู้แต่ง:
-

พระอิศวร มหาเทพนับพันชื่อ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

คนไทยแม้จะนับถือพระพุทธศาสนา แต่ในพิธีอันศักดิ์สิทธิ์หลายพิธีก็ยังมีศาสนาพราหมณ์มาผสมผสานอยู่ด้วย เช่น พระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา พระราชพิธีแรกนาขวัญ พระราชพิธีโสกันต์ และพิธีขึ้นระวางและสมโภชพระยาช้างต้น ฯลฯ ซึ่งจะมีการกล่าวอัญเชิญเทพเจ้าอันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาพราหมณ์มาร่วมพิธีด้วย พระอิศวร หรือพระศิวะ เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในบรรดาเทพเจ้าทั้งสามของศาสนาพราหมณ์ ซึ่งประกอบด้วยพระศิวะ พระนารายณ์ และพระพรหม แต่ละองค์จะมีคุณลักษณะพิเศษแตกต่างกันออกไปและมีผู้นับถือองค์ใดองค์หนึ่งตามความเชื่อของตน
ชื่อผู้แต่ง:
-