พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านชุมชนหลวงสิทธิ์


ที่อยู่:
215/3 ถ.บ้านสวนกล้วย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
โทรศัพท์:
032-211-018, 081-563-3518 ติดต่อ คุณวรวิทย์ วังตาล
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
voravitvr315@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2551
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงสิทธิ์

พิพิธภัณฑ์ชุมชนหลวงสิทธิ์ ตั้งอยู่ที่เรือนไม้สัก 2 ชั้น ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอาณานิคม (Colonial Architecture) ซึ่งสร้างอยู่ราวปลายรัชกาลที่ 5 - ต้นรัชกาลที่ 6 ในอดีตเป็นสถานที่ทำงานของเทพการอุตสาหกรรม มีกเรียกันติดปากว่า "ออฟฟิตสังคหะวังตาล" โดยใช้เป็นสำนักงานใหญ่เป็นที่ติดต่องานและรวบรวมข้อมูลธุรกิจต่างๆ ในกิจการของคุณหลวง (เสวกโทหลวงสิทธิ์ เทพการ) เป็นสถานที่เก็บเอกสารระบบงานธุรกิจการค้าของหลวงสิทธิ์เทพการ เช่น อุตสาหกรรมการเกษตร โรงน้ำแข็ง โรงเลื่อย ฯลฯ และได้ใช้เป็นสำนักงานสังคหะวังตาลตลอดเรื่อยมา จวบจนกระทั่งกิจการต่างๆ ได้ปิดตัวลงไปตามกาลเวลา
ชื่อผู้แต่ง:
-

หลวงสิทธิเทพการ ตำนานแห่งบ้านโป่ง

ผมได้อ่านหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับตำนานต่างๆ ของจังหวัดราชบุรี และหากพูดถึงบ้านโป่งแล้วทุกคนในรุ่นเก่าๆ จะเอ่ยถึง "หลวงสิทธิเทพการ" เป็นประจำ จึงทำให้ผมอยากที่จะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของท่าน รวมทั้งผลงานและคุณูปการต่างๆ ที่ท่านได้สร้างไว้ ซึ่งที่ค้นคว้าได้ต่อไปนี้ เป็นเพียงส่วนน้อยนิด ดังนั้นหากผู้อ่านท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมได้ช่วยกรุณาแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไว้ในตอนท้ายบทความนี้ด้วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคนรุ่นหลังที่จะทำการศึกษาต่อไป จากหนังสือลุ่มน้ำแม่กลอง ประวัติศาสตร์ชาติพันธ์ "เครือญาติ" มอญ ซึ่งพิมพ์เมื่อ กันยายน 2547 ได้กล่าวถึงหลวงสิทธิเทพการ ไว้สั้นๆ ว่า"หลวงสิทธิเทพการ เดิมชื่อ กิมเลี้ยง (พ.ศ.2447-2502) เป็นลูกชาวจีนบ้านห้วยลึก ที่อพยพมาจากดอนกระเบื้อง
ชื่อผู้แต่ง:
-