พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา


พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่า สำรวจสภาพทางสังคม ทางกายภาพ และทางชีวภาพ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว โดยภายในอุทยานมีศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา รวมรวมข้อมูลทั่วไปทางธรรมชาติวิทยา สังคมศาสตร์กายภาพและชีวภาพ จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ สิ่งตีพิมพ์ และวิดีทัศน์ รวมถึงยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ห้องสมุด และร้านจำหน่ายของที่ระลึกให้บริการอีกด้วย

ที่อยู่:
เลขที่ 254 หมู่ 7 บ้านห้วยผาก ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี 70180
โทรศัพท์:
0-3232-9016, 0-6172-4232
วันและเวลาทำการ:
ทุกวัน 08.30-16.30 น.
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง

ชื่อผู้แต่ง: กฤช เหลือลมัย | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.2547)

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์อุทยานธรรมชาติวิทยา

อุทยานธรรมชาติวิทยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้มีพระราชดำริเริ่มโครงการตั้งแต่ พ.ศ.2538 ซึ่งมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อ อนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นสภาพพื้นที่ป่า สำรวจสภาพทางสังคมและชีวภาพ โดยอุทยานแห่งนี้ได้จัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้โดยมีพื้นที่ทั้ง132,905 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้านในตำบลสวนผึ้งและตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อุทยานธรรมชาติวิทยาแบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นแหล่งเรียนรู้ ดังนี้

1. ศาลาข้อมูลธรรมชาติวิทยา มีการจัดนิทรรศการถาวร ที่ให้ข้อมูล ภาพ วัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมชาติและสังคมของมนุษย์ในบริเวณพื้นที่แห่งนี้ รวมถึงการนำตัวอย่าง ดิน หิน และแร่ที่ได้พบนำมาจัดนิทรรศการโดยมีการให้ข้อมูลอย่างละเอียด นอกจากนั้นในศาลาแห่งนี้ยังมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายของนกในอิริยาบถต่างๆ ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ซึ่งเป็นนกที่พบในพื้นที่นี้

2. เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยมีเส้นทางที่วกผ่านน้ำตก ธารน้ำร้อน เหมืองแร่ดีบุก และแหล่งพันธุ์พืชที่สำคัญ ซึ่งมีจำนวน 2 เส้นทาง ซึ้งใช้เวลาเดินประมาณ 1ชั่วโมงและ 3 ชั่วโมงตามลำดับ

3. ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา ซึ่งจะจัดขึ้นสำหรับ ผู้ที่สนใจเป็นหมู่คณะ หรือ โรงเรียน ที่จะเข้าร่วมกับโครงการ เพื่อศึกษาความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อุทยานเปิดให้ชมทุกวันไม่มีวันหยุด ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา เลขที่ 254 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยผาก ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี หรือโทรศัพท์ 0 3232 9016, 0 6172 4232

ข้อมูลจาก http://www.muangboranjournal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=51[accessed20070219]
ชื่อผู้แต่ง:
-