พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี


พระนครคีรีหรือ เขาวัง เดิมเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอดติดต่อกัน ภายหลังรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มิได้มีพระมหากษัตริย์เสด็จมาประทับที่พระนครคีรีอีก จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์ กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนพระนครคีรีเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ ดำเนินการบูรณะอาคารหมู่พระที่นั่งต่างๆ และได้ประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2522 เป็นพิพิธภัณฑ์ประเภทอนุสรณ์สถาน โดยได้นำเครื่องราชูปโภคทั้งหมดที่ได้รับมอบกลับคืนมาจากสำนักพระราชวัง และกระทรวงมหาดไทย นำมาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณวัตถุ อนุรักษ์และนำออกจัดแสดงภายในพระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ และพระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์

ชื่อเรียกอื่น:
เขาวัง
ที่อยู่:
97 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์:
032401006
วันและเวลาทำการ:
เปิดให้บริการทุกวัน 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างประเทศ 150 บาท
เว็บไซต์:
อีเมล:
kaowang_petch@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2522
ของเด่น:
สถาปัตยกรรมพระที่นั่งต่างๆ , เครื่องราชูปโภค
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เป็นพระราชวังแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงผนวช ได้เคยเสด็จมายังเขาสมณะ ในปีพุทธศักราช 2401 และโปรดเกล้าฯ ใหสร้างพระราชวังประจำรัชกาลในหัวเมืองขึ้นบนยอดเขาสมณะ แล้วพระราชทานนามว่า "พระนครคีรี" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ประกอบด้วยอาคารโบราณสถานหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาเช่น วัดพระแก้วน้อย พระธาตุจอมเพชร พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา โรงมหรสพ หอชัชวาลเวียงชัย และอาคารต่างๆซึ่งได้มีการจัดแสดงไว้อย่างน่าชม

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 20-21.
ชื่อผู้แต่ง:
-