พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
97 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแซง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์:
0-3242-5600
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2522
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เป็นพระราชวังแห่งแรกที่ตั้งอยู่บนยอดเขา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) ทรงผนวช ได้เคยเสด็จมายังเขาสมณะ ในปีพุทธศักราช 2401 และโปรดเกล้าฯ ใหสร้างพระราชวังประจำรัชกาลในหัวเมืองขึ้นบนยอดเขาสมณะ แล้วพระราชทานนามว่า "พระนครคีรี" พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ประกอบด้วยอาคารโบราณสถานหลายหลังตั้งเรียงรายอยู่บนยอดเขาเช่น วัดพระแก้วน้อย พระธาตุจอมเพชร พระที่นั่งเพชรภูมิไพโรจน์ พระที่นั่งปราโมทย์มไหสวรรย์ พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาท พระที่นั่งราชธรรมสภา โรงมหรสพ หอชัชวาลเวียงชัย และอาคารต่างๆซึ่งได้มีการจัดแสดงไว้อย่างน่าชม

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 20-21.
ชื่อผู้แต่ง:
-