พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์ ก่อตั้งโดยพระเทพสุทธิโมลี อดีตเจ้าอาวาส ตั้งแต่ปี 2483 และได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในความดูแลของกรมศิลปากรปี 2516 ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 6 ส่วน คือ 1. ทรัพย์ในดินสิงห์บุรี จัดแสดงสภาพภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรรมชาติ 2. แหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง จัดแสดงเรื่องราวและโบราณวัตถุที่พบจากบ้านคูเมือง 3. แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย เตาเผาผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยา ตั้งอยู่ที่วัดพระปรางค์ 4. อัฐบริขารและเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา 5. ภูมิปัญญาไทยภาคกลาง จัดแสดงภูมิปัญญาพื้นถิ่นต่าง ๆ และ 6. การละเล่นพื้นบ้าน จัดแสดงเครื่องการละเล่นของเด็กไทยสมัยก่อน

ที่อยู่:
วัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ถนนเทพสุธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 76110
โทรศัพท์:
0-3658-1986
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 5 บาท ชาวต่างประเทศ 5 บาท นักเรียนนักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุสามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2481
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ชมความงามพุทธศิลป์ เยือนถิ่นเมืองโบราณลุ่มน้ำภาคกลาง

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 19 พ.ย. 2555;19-11-2012

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 30 มีนาคม 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ซึ่งท่านได้รวบรวมศิลปวัตถุโบราณวัตถุจากการบริจาคของประชาชน นำมาจัดแสดงเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดโบสถ์" ต่อมามีโบราณวัตถุจำนวนมากและได้จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ส่งมอบให้แก่กรมศิลปากรรับผิดชอบและขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี"

ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี นำเสนอเรื่องราวของจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง เป็นเมืองโบราณแสดงถึงหลักฐานสำคัญสมัยทวาราวดี แหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย เป็นเตาเผาผลิตเครื่องปั้นดินเผาสมัยอยุธยา อายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 20-24 โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุต่างๆที่เป็นของวัดโบสถ์แต่เดิม นอกจากนี้ยังจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากิน เครื่องมือประกอบอาชีพ เครื่องมือในการประมง และพาหนะในการเดินทาง อัฐบริขาร และเครื่องใช้ในพระพุทธศาสนา ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระราชาคณะ การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยสมัยก่อน รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและงานประเพณีต่างๆ

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 40-41 http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/inburi/history.htm
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชมความงามพุทธศิลป์ เยือนถิ่นเมืองโบราณลุ่มน้ำภาคกลาง

นอกจากจะได้มาชมวัดสำคัญต่างๆ แล้ว ยังได้มาชมโบราณวัตถุชิ้นงามๆ ใน “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี” ในอำเภออินทร์บุรี ที่จัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านคูเมือง ไม่ว่าจะเป็นธรรมจักรและพระพุทธรูปยืนปางประทานพรสมัยทวารวดี ที่มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-14 พระพุทธรูปสมัยต่างๆ เครื่องถ้วยสังคโลก รวมไปถึงเครื่องอัฐบริขาร เช่น พัดยศ โดยมีพัดรัตนาภรณ์ชั้นที่ 4 ในสมัย ร.7 ซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเขียนทูลเกล้าฯ ถวายด้วย
ชื่อผู้แต่ง:
-