ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา


ศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดหลังเก่า ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2484 อาคารมีรูปร่างคล้ายตัวที ภายนอกอาคารมีการประดับรูปปั้นวีรกษัตริย์และวีรกษัตรีสำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ ภายในประกอบด้วยการจัดแสดง ดังนี้ ชั้น 1 ด้านปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ชั้น 2 เป็นห้องนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ ส่วนนำเสนอความรุ่งเรืองของอารยธรรม ส่วนนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามไตรภูมิและจักรวาลวิทยา ส่วนวิถีชีวิตคนอยุธยา และส่วนสรุป และชั้น 3 เป็นหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา ภายในแบ่งเป็นห้องนิทรรศการร่วมสมัย และห้องนิทรรศการหมุนเวียน ร่วมถึงยังมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อีกด้วย

ที่อยู่:
ศาลากลางหลังเก่า ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์:
035-210225,0-9184 -0311, 035-322730-1
วันและเวลาทำการ:
ส่วนบริการข้อมูลท่องเที่ยวเปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น ส่วนนิทรรศการ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. และส่วนหอศิลป์ วันพฤหัสบดี-วันอังคาร (หยุดวันพุธ) เวลา 09.00-17.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2547
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และหอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า เป็นตึก 3 ชั้น รูปร่างคล้ายตัวที ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2484 สมัยหลวงบริหารชนบท (ส่าน) เป็นข้าหลวงประจำจังหวัด โดยการสนับสนุนจากนายปรีดี พนมยงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้น ซึ่งเป็นชาวอยุธยา ตัวตึกด้านหน้าศาลากลางจังหวัด ก่อสร้างพระบรมรูป วีรกษัตริย์ วีรสตรี ที่ได้ประกอบคุณานุประโยชน์ ในครั้งอดีตรวม 6 พระองค์ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระสุริโยทัย สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 
ศูนย์บริการข้อมูลวิชาการด้านการท่องเที่ยว ใช้พื้นที่บริเวณอาคารศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเก่า จัดตั้งขึ้นตามแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนาและฟื้นฟูนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา (กรมศิลปากร) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยภายนอกยังคงรูปแบบเดิมไว้ ซึ่งหน้าอาคารยังเป็นรูปปั้นวีรกษัตริย์และวีรกษัตรี สำคัญสมัยอยุธยา 6 พระองค์ ภายในประกอบด้วยนิทรรศการและส่วนจัดแสดงดังนี้
 
ชั้นที่ 1 ด้านหน้าปีกขวา เป็นศูนย์บริการนักท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทุกจังหวัดในประเทศไทย  ในส่วนของศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 03532 2730-1
 
ชั้นที่ 2 เป็นห้องนิทรรศการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำเสนอผ่านระบบเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ เช่น Computer Touch Screen / Ghost Box โดยแบ่งเป็น5 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 นำเสนอเรื่องราวซึ่งแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของอารยธรรม ส่วนที่ 2 นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ส่วนที่ 3 เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นตามความเชื่อทางศาสนาเรื่องไตรภูมิและจักรวาลวิทยา ส่วนที่ 4 แนะนำวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอยุธยา ส่วนที่ 5 สรุปการชมนิทรรศการด้วยการชมวิดีทัศน์ ชุดชีวิตชีวานครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ฉายวิดีทัศน์ เปิดทุกวันเว้นวันพุธ เวลา 08.30-16.30 น. 
 
ชั้นที่ 3 "หอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา" ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับการแสดงออก การแลกเปลี่ยนทางความคิด วิถีชีวิตระหว่างศิลปิน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักท่องเที่ยวประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจต่อการแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปะร่วมสมัย และภูมิปัญญาแห่งท้องถิ่น รวมถึงเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และท้องถิ่นเพื่อให้พัฒนาสู่ระดับสากล พื้นที่ภายใน "หอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา" แบ่งออกเป็นห้องนิทรรศการร่วมสมัย ห้องนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมศิลปะเพื่อการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของเยาวชน การเปิดอบรมศิลปะเด็กทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป็นต้น "หอศิลป์ร่วมสมัยอโยธยา" เปิดให้เข้าชม วันพฤหัสบดี-วันอังคาร (หยุดทำการวันพุธ) ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.สามารถเข้าชมได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 3521 0225
 
ข้อมูลจาก: http://www.tat.or.th/travelplacedet.asp?prov_id=14&id=3537 [accessed 2007-05-17]
ชื่อผู้แต่ง:
-