พิพิธภัณฑ์กองอาสารักษาดินแดน


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและการฝึกอบรม วิทยาลัยการปกครอง คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์:
-
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล