ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต เป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2537 เพื่อขยายและกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางและทั่วถึง แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้บริการการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้งการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบหลากหลาย มุ่งเน้นให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ตามความสนใจ สนุก ง่าย สัมผัสได้ และท้าทาย เช่น กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านนิทรรศการ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมเสริมทักษะ วิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ การบริการวิชาการ การประกวดแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ และท้องฟ้าจำลอง และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

ที่อยู่:
เลขที่ 5 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (ติดกับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล)
โทรศัพท์:
0-2577-5456-59
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.30-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ชุดนิทรรศการแต่ละชุดออกแบบในรูปแบบของการจำลองการนำเสนอ คำอธิบายที่เข้าใจง่าย มีการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม ผสมผสานกิจกรรม การทดลอง การถาม-ตอบ และสรุปเนื้อหาสาระในแต่ละส่วน นิทรรศการเพื่อให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และเห็นความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน
 
ชุดนิทรรศการประกอบด้วย นิทรรศการเมืองเด็กสำหรับเด็กอายุ 3-8 ปี เพื่อการเรียนรู้ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ นิทรรศการโลกล้านปี แสดงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีต จำลองบรรยากาศและสัตว์ชนิดต่างๆในแต่ละยุค เช่น ไดโนเสาร์ที่เคลื่อนไหวได้  นิทรรศการโลกดาวเคราะห์ แสดงเรื่องราวความเป็นมาของการกำเนิดโลก ความร้อนใต้พิภพ การเกิดทวีป แผ่นดินไหว ฯลฯ นิทรรศการมหัศจรรย์แห่งชีวิต เน้นเรื่องเกี่ยวกับเซลล์ ซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์ของชีวิต สารประกอบเคมีในสิ่งมีชีวิต สารพันธุกรรมความหลากหลายและความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิต การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ธนาคารเมล็ดพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อและเรื่องราวน่าทึ่งของสิ่งมีชีวิต  นิทรรศการเปิดโลกสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้และอธิบายผลกระทบที่เกิดจากการทำลายธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกร่วมดูแลและนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน นิทรรศการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ให้ความรู้ด้านฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ฯลฯ มีเครื่องเล่นที่สามารถทดลองเล่น สัมผัสได้อย่างสนุกสนานกว่า 80 ชนิด นิทรรศการดาราศาสตร์และอวกาศ รวมทั้งพระราชประวัติรัชกาลที่ 4 ที่เกี่ยวข้องกับดาราศาสตร์ นิทรรศการกีฬากับวิทยาศาสตร์ แสดงความสำคัญของวิทยาศาสตร์การกีฬาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และแสดงประวัติศาสตร์การกีฬา
 
ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 108.
ชื่อผู้แต่ง:
-