พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส


ศ.นพ.เอ.จี.เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรกของไทย ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาในศาลาปาโถโลยี ซึ่งเป็นที่ทำการและสถานที่เรียนพยาธิวิทยาในสมัยแรก ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวิวัฒนาการทางการแพทย์สาขาพยาธิวิทยา และบอกเล่าเรื่องของโรคพยาธิที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทำให้เกิดการเจ็บป่วย และจัดแสดงร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติแต่กำเนิด รวมทั้งโรคที่พบได้ยากและโรคที่พบได้บ่อยในอดีต ตัวอย่างชิ้นเนื้อในอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีเกือบ 4,000 ชิ้น

ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
ชั้น 2 อาคารอดุลยเดชวิกรม โรงพยาบาลศิริราช ถ.พรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10702
โทรศัพท์:
0-2419-7000 ต่อ 6363
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์ - เสาร์ 9.00 - 16.00 น.ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ค่าเข้าชมคนไทย 20 บาท ต่างชาติ 40 บาท เด็กและนักเรียนในเครื่องแบบเข้าชมฟรี
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
sirirajmuseum@yahoo.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 10 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส

ศ.นพ.เอ.จี.เอลลิส พยาธิแพทย์คนแรกของไทย เป็นแพทย์ชาวอเมริกันที่เข้ามาช่วยพัฒนาศิริราชตามโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิร็อกกีเฟลเลอร์ ในช่วงปี พ.ศ. 2462 - 2464 และ พ.ศ. 2466 - 2471 ท่านเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาในศาลาปาโถโลยี ซึ่งเป็นที่ทำการและสถานที่เรียนพยาธิวิทยาในสมัยแรก ตึกดังกล่าวได้ถูกระเบิดทำลายเกือบทั้งหมดในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา พยาธิแพทย์รุ่นหลังได้รวบรวมสิ่งแสดงต่าง ๆ ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นใหม่ให้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส" เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์และเป็นอนุสรณ์แด่ท่าน 

ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงวิวัฒนาการทางการแพทย์สาขาพยาธิวิทยา และบอกเล่าเรื่องของโรคพยาธิที่เกิดขึ้นกับร่างกายและทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือเสียชีวิต จัดแสดงอวัยวะของร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติต่างๆ และจัดแสดงร่างกายมนุษย์ที่ผิดปกติแต่กำเนิด เช่น ทารกฝาแฝดแบบต่างๆ เด็กดักแด้ ฯลฯ รวมทั้งโรคที่พบได้ยากและโรคที่พบได้บ่อยในอดีต ตัวอย่างชิ้นเนื้อในอดีตจนถึงปัจจุบันมีเกือบ 4,000 ชิ้น ขณะนี้บางส่วน ยังเก็บอยู่ในคลังของภาควิชา เพื่อรอการจัดแสดงต่อไป

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิสกำลังจัดแสดงนิทรรศการชั่วคราวระยะเวลา 1 ปี บอกเล่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในด้านการพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โซนแรก เป็นเรื่องของในหลวงที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับการต่อสู้โรคร้าย ไม่ว่าจะเป็นโรควัณโรค เรื้อน โปลิโอ อหิวา และคอพอก มีเครื่องปอดเหล็ก ที่ในหลวงทรงพระราชทานให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำไปรักษาเด็กที่ป่วยเป็นโรคโปลิโอให้ได้ชม โซนที่สอง เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ในหลวงทรงมีต่อวงการแพทย์และวงการสาธารณสุข พระองค์ท่านก่อตั้งทุนอานันทมหิดล ส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีไปเรียนศึกษาต่อทางด้านแพทย์ โซนที่สามเป็นเรื่องราวของในหลวงกับศิริราช อาทิ ในหลวงทรงเสด็จเปิดตึกต่างๆ ที่ศิริราช เสด็จมาทรงดนตรีที่ศิริราช แก้ไขปัญหาน้ำท่วมในศิริราช ปี2549 ทรงมารักษาพระอาการป่วยที่ศิริราช และยังมีอีกหนึ่งโซนที่จัดแสดงเรื่องราวของในหลวงกับพระราชกรณียากิจภาพรวมต่างๆ

อนึ่ง ภายในโรงพยาบาลศิริราชยังมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจอีก 5 แห่งได้แก่ พิพิธภัณฑ์นิติเวชศาสตร์ สงกรานต์ นิยมเสน พิพิธภัณฑ์ประวัติการแพทย์ไทยอวย เกตุสิงห์ พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน และพิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการ สุด แสงวิเชียร

ข้อมูลจากการสำรวจวันที่ 27 ธันวาคม 2551

ชื่อผู้แต่ง:
-