พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ


พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จัดตั้งขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษาในปี พ.ศ.2539 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการเกษตร และรวบรวมความรู้ ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาครับและเอกชน เนื้อหาภายในอาคารต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดิน การปฏิรูปที่ดินและการส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องราวของป่าไม้และการจัดทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงงานอนุรักษ์สงวนพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ แนวพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมด้านชลประทาน กิจกรรมด้านแมลง การอารักขาพืชและวิวัฒนาการการส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืช ข้าว พืชไร่ พืชสวน และอุตสาหกรรมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้-ภูพาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง-เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน-ห้วยทราย กิจการประมงน้ำเค็ม น้ำจืด และระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การเกษตรกรรมชายฝั่ง หมู่บ้านชาวประมงและเรื่องราวของปศุสัตว์และชุมชนการเกษตรกร ส่วนภายนอกอาคาร จัดเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งการแสดง การสาธิต การทดลองวิจัย และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ เรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิตและจำลองสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ที่อยู่:
หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนคร ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์:
02-529-2212 , 02-259-2213, 087-684-7128
โทรสาร:
02-529-2214
วันและเวลาทำการ:
เปิดอังคาร-อาทิตย์ 09.00-20.00 น.
ค่าเข้าชม:
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 5 คนไทย 50 บาท เด็ก 30 บาท ต่างชาติ 100 บาท เด็กต่างชาติ 50 บาท ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการความสะดวกรวดเร็วต้องติดต่อแจ้งการเข้าชมเป็นหนังสือล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
เว็บไซต์:
อีเมล:
information@wisdomking.or.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
นิทรรศการพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการเกษตร
จัดการโดย:

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

โดย: -

วันที่: 24 กรกฎาคม 2555

ผังจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระ...

โดย:

วันที่: 18 มิถุนายน 2555

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: ปีที่21 ฉบับที่ 10 ส.ค. 2543

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์เกษตรบันทึกรากความเป็นไทย

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 1/21/2545

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ศูนย์รวมการเรียนรู้ด้านการเกษตรไทย.

ชื่อผู้แต่ง: สายสุนีย์ สิงหทัศน์ | ปีที่พิมพ์: 46,5(ธ.ค.2548)หน้า138-139

ที่มา: อนุสาร อ.ส.ท.

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชื่อผู้แต่ง: เมธาพร รังทะษี | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 53 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2557;vol.53 No.4 October-December 2014

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 02 มีนาคม 2558

10 มหัศจรรย์ เรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 10 ก.ค. 2555;10-07-2012

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 22 เมษายน 2558ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิพิธภัณฑ์นี้คือการขยายความรู้นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การเรียนรู้มีความเพลิดเพลิน  สนุกกับเทคโนโลยี  มีห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ  มีหุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ  สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ที่นี่ต้อนรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่  ภายในพื้นที่ประมาณ 300 ไร่  ด้านนอกอาคารยังมีแปลงสาธิตการทำเกษตร  ทำนา เพาะเห็ด เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ปลูกผักในพื้นที่แคบ  การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การทำเตาเผาถ่านและถ่านอัดแท่ง  การทำน้ำส้มควันไม้  การใช้โซล่าร์เซล เป็นต้น
               
การจัดแสดงอยู่ที่อาคาร 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ จัดแสดงเรื่องราวพระราชกรณียกิจ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประกอบด้วย 10 โซนการเรียนรู้  ได้แก่ 
พระราชพิธีในวิถีเกษตร  ภาพยนตร์ 3 มิติ (แอนิเมชั่น 3 มิติ) เรื่อง “กษัตริย์เกษตร”  ภาพยนตร์ “เรื่องพ่อในบ้านของเรา”  หัวใจใฝ่เกษตร  ตามรอยพ่อ  วิถีเกษตรของพ่อ  นวัตกรรมของพ่อ  ภูมิพลังแผ่นดิน  น้ำคือชีวิต  ลานภูมิปัญญา
               
คุณนันทกา  แสงจันทร์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ได้นำชมพิพิธภัณฑ์  ในช่วงเวลาเดียวกันที่มีเด็กนักเรียนกลุ่มใหญ่เข้าชมเช่นเดียวกัน  พิพิธภัณฑ์นี้จัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปี 2539  ต่อมาในปี 2552 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นองค์การมหาชน  ส่วนจัดแสดงภายในอาคารขณะนี้เพิ่งผ่านปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สวยงามทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
               
อาคารด้านหน้าเป็นส่วนจัดนิทรรศการหมุนเวียน  ซึ่งจะทำเป็นประจำทุกเดือน  ช่วงที่ผ่านมานำเสนอเรื่องน้ำท่วม  เป็นพระราชดำรัสของในหลวงในปี 2538  โดยใช้คำให้ความหมายไปสู่ใจผู้คนว่า “ในหลวงรักเรา”
                การเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร  ผู้เข้าชมเพียงลงทะเบียนที่ด้านหน้า  ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการเข้าชมภาพยนตร์ 3 มิติ  แนะนำให้ไปติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน้าห้องฉาย  เพราะมีรอบการแสดง การเข้าชมเพียงรับแว่นตาแล้วเข้าไปเลือกที่นั่งได้เลย  การเข้าชมการ์ตูนสามมิติ  เด็กๆที่เข้าชมด้วยกันชื่นชอบมาก  มีเสียงหัวเราะเป็นระยะ
               
การจัดแสดงส่วนของหลักการทรงงาน  มีบอร์ดการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีเกมส์ให้ตอบคำถามเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับเด็กนักเรียน  วิทยากรจะยกตัวอย่างการนำไปใช้กับการเรียน  แล้วจะรวมเรื่องต่างๆในการแก้ปัญหา  ถ้าประชาชนขาดน้ำ  ขาดอุปกรณ์ ขาดที่ดินจะทำอย่างไร  มีพระราชดำริเรื่องความสำคัญของการเกษตร 
               
อีกห้องฉายภาพยนตร์ยังมีเรื่องพ่อในบ้านของเรา  ห้องนี้เป็นภาพยนตร์พระราชกรณียกิจที่เสด็จไปยังถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศ  พร้อมกับรับฟังบทเพลงที่ประพันธ์คำร้อง ทำนอง และขับร้องโดยกวีซีไรต์ คุณศักดิ์ศิริ มีสมสืบ กับบทเพลงที่มีชื่อว่า “บ้านของเรามีพ่อ” 
               
ในโซนเด็กหัวใจใฝ่เกษตร  เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมาก  การเข้าชมในส่วนนี้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่เข้าไปในบรรยากาศส่วนนี้แล้วมีความสุข  มีการจำลองบ้านเล็กใต้ถุนสูงแบบชนบท  มีของเล่นพื้นบ้าน  ม้าโยก  ของเล่นกะลามะพร้าว ลูกข่าง  เด็กๆเข้ามาถึงตรงนี้เล่นได้ทั้งวัน  ใต้ถุนเรือนยังมีกล้องถ่ายภาพ  กดถ่ายแล้วภาพตัวเราจะไปปรากฏในจอมอนิเตอร์
               
ตรงส่วนจัดแสดงวิถีเกษตรของพ่อ  จุดแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นคว้าทดลองด้านการเกษตรอยู่ที่พระราชวังสวนจิตรลดา  ทำให้เกิดโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเมื่อปี พ.ศ.2503 และต่อมาได้เกิดโครงการต่างๆตามมาอีกหลายโครงการ ได้แก่ โครงการหลวง  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์  เพื่อเป็นตัวแทนการแก้ปัญหาของแต่ละภูมิภาค  ตรงนี้มีแผนที่ประเทศไทยวาดอยู่บนพื้นห้องแล้วโยงไปยังโครงการต่างๆ  มุมหนึ่งได้จัดทำเป็นชั้นวางสินค้าผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวง  พืชผักต่างๆ จำลองได้สวยงามสมจริง  ส่วนของโครงการหญ้าแฝกจัดทำเป็นเนินดิน  เดินลอดเข้าไปได้  แล้วจะเห็นรากหญ้าแฝกยาวทะลุลงมา  ทำให้เห็นภาพว่ารากหญ้าแฝกมีคุณสมบัติในการยึดดิน  ลดการชะล้างพังทลาย  ใกล้กันมีการจำลองป่าชายเลนมีทางให้เดิน  ให้ความรู้และสร้างความเพลิดเพลินกับผู้เข้าชม
               
สำหรับท่านที่ชอบฟังเพลงพระราชนิพนธ์  ที่นี่มีส่วนของเพลงที่ผู้เข้าชมสามารถเลือกเพลงฟังได้  อันที่เห็นเป็นโดมแบบยุโรปขนาดห้องเล็กๆมีทางเดินเข้าไป ไม้ที่ใช้สร้างเป็นไม้สน  เมื่อเขาไปสัมผัสบรรยากาศข้างใน  จะพบกับวีดีทัศน์หาชมได้ยาก  ย้อนไปประมาณ 80 ปีช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์  กำลังเพลิดเพลินกับการเล่นดิน  เล่นทราย  เล่นน้ำ พร้อมกับภาพถ่ายในช่วงเวลาที่พระองค์เจริญวัยในต่างแดน
               
แล้วที่เห็นด้านหน้าเป็นรูปหยดน้ำ  สัญลักษณ์นี้ดึงดูดใจคนเข้าชม  ด้านในของโซนนี้ น้ำคือชีวิต  มีเป็นกล้องถ่ายภาพแบบโบราณวางเรียงกัน  การใช้คือหมุนกล้องที่จะมีแสงไปกระทบกับผนัง  แล้วจะมีคำอธิบายอยู่ที่จอกล้อง  ถัดไปเป็นฉากก้อนเมฆ  แล้วเครื่องบินเล็กลำหนึ่งบินผ่านไป  เป็นการจำลองฉากการทำฝนหลวง
               
วัตถุจัดแสดงที่โดดเด่น  มีเรือใบของในหลวง  เป็นการจำลองแบบมา  กีฬาเรือใบเป็นสิ่งหนึ่งที่ในหลวงทรงโปรด  ใกล้กันเป็นรถทรงโบราณ  คันนี้เป็นรถยนต์พระที่นั่งสมเด็จย่า  กรมชลประทานจัดถวายในการตรวจเยี่ยมโครงการพระราชดำริต่างๆ
               
ดังที่กล่าวมาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างมาก  ภายนอกมีแปลงสาธิตการทำการเกษตร การเดินทางภายใน  ที่นี่มีรถไฟพ่วงพาแวะชมตามจุดต่างๆ เมื่อออกมาข้างนอก  เราจะเห็นกลุ่มเด็กนักเรียนกระจายตัวกันไป  บางกลุ่มไปเดินอยู่บนคันนา  บางกลุ่มกำลังฟังบรรยายการปลูกผักในพื้นที่แคบในบริเวณบ้าน  ส่วนที่เป็นเครื่องบินเก่าๆตั้งอยู่  คุณนันทกาบอกว่าเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่เดิม ไม่ได้ใช้แล้วจึงนำมาจัดแสดงไว้ 
               
แปลงเกษตรด้านหลังอาคารมีกล้วยหลากหลายสายพันธุ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อน  อย่างเช่น  นิ้วจระเข้  แดงฮาวาย   และที่เห็นเป็นนาข้าวแบ่งเป็นแปลงคือฐานการเรียนรู้ 9 ไร่ 9 แสน  คุณบุรินทร์  สุขนิวัฒน์ คือหนึ่งในเก้าคนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการ  คุณบุรินทร์ได้สร้างเพิงเล็กๆ อยู่ที่แปลงนา  ซึ่งเขาจะใช้เวลาอยู่ที่นี่มากกว่าอยู่ในห้องพักที่ได้จัดให้  เมื่อก่อนคุณบุรินทร์เคยทำนาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทำแล้วขาดทุนจากค่าปุ๋ยเคมี  ยาฆ่าแมลง  ค่าแรงงาน  หลังการเรียนรู้จากที่นี่เขาจะนำประสบการณ์ไปปรับใช้  อย่างแปลงนาที่เห็น  นาข้าวอยู่ตรงกลาง  ล้อมรอบจะขุดร่องน้ำลึกประมาณ 1.5 เมตร  ไว้สำหรับเลี้ยงปลา ปลาจะสามารถว่ายไปในนาข้าวได้  มูลของปลาจะเป็นปุ๋ย  การให้อาหารปลาจะใช้วิธีปั้นเป็นก้อนแล้วหย่อนลงไปแบบคันเบ็ด  เป็นการประหยัดอาหารปลา ส่วนคันนายังสามารถปลูกพืชผักต่างๆได้  ซึ่งจะทำให้เขามีรายได้จากหลายทาง
               
สำหรับผู้ที่สนใจอยากที่จะมาเรียนรู้  พิพิธภัณฑ์นี้ได้จัดหลักสูตรการเรียนรู้ไว้  พร้อมกับมีที่พักเป็นจำนวนมาก  ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ต้นเดือน  ด้านหน้าพิพิธภัณฑ์จัดให้มีตลาดนัด  มีการจำหน่ายผลผลิตสินค้าคุณภาพ  ปลอดภัย  จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เครือข่ายตลาดสีเขียว  และเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าปลอดภัย  พร้อมกับชมนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตรเพื่อพึ่งพาตนเอง        
 
----------------------------------------------------
สาวิตรี  ตลับแป้น /ผู้เขียน /ถ่ายภาพ
ข้อมูลจาก  :  สำรวจภาคสนามเมื่อวันที่  7  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2555
----------------------------------------------------
การเดินทาง : พิพิธภัณฑ์อยู่ติดกับถนนพหลโยธิน   ฝั่งตรงข้ามคือโรงพยาบาลนวนคร  โลตัส บิ๊กซี  จากกทม.ให้ไปกลับรถที่หน้า ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  เนื่องจากพิพิธภัณฑ์มีพื้นที่กว้างขวางมาก  จากด้านหน้าเข้าไปยังตัวอาคารจัดแสดง  ถ้าใช้การเดินจะค่อนข้างไกล
-----------------------------------------------
อ้างอิง  :  
ข้อมูลการสัมภาษณ์เมื่อวันที่  7  เดือนกุมภาพันธ์   พ.ศ.2555
แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่ง:
-

รีวิวของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 พรรษาในปี พ.ศ.2539 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ บนพื้นที่ 500 ไร่ เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยกับการพัฒนาการเกษตร และรวบรวมความรู้ ผลงานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรทั้งภาครับและเอกชน

กิจกรรมภายในอาคารแต่ละอาคารนำเสนอเรื่องราวทางการเกษตร ผ่านเทคโนโลยีอันทันสมัย อาทิ การถาม - ตอบ การให้ข้อมูลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ การนำเสนอด้วยเทคนิค Magic Vision การจัดแสดงเรื่องราวประกอบแสง เสียงภาพ และหุ่นจำลอง 

เนื้อหาภายในอาคารต่างๆ ประกอบด้วย การพัฒนาที่ดิน การปฏิรูปที่ดินและการส่งเสริมสหกรณ์ เรื่องราวของป่าไม้และการจัดทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงงานอนุรักษ์สงวนพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ แนวพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กิจกรรมด้านชลประทาน กิจกรรมด้านแมลง การอารักขาพืชและวิวัฒนาการการส่งเสริมการเกษตร การปลูกพืช ข้าว พืชไร่ พืชสวน และอุตสาหกรรมการเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้-ภูพาน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง-เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน-ห้วยทราย กิจการประมงน้ำเค็ม น้ำจืด และระบบนิเวศวิทยาใต้น้ำ การเกษตรกรรมชายฝั่ง หมู่บ้านชาวประมงและเรื่องราวของปศุสัตว์และชุมชนการเกษตรกร

ภายนอกอาคาร จัดเป็นกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งการแสดง การสาธิต การทดลองวิจัย และกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ อาทิ เรือนเพาะปลูก แปลงนาสาธิตและจำลองสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 109.

ชื่อผู้แต่ง:
-

10 มหัศจรรย์ เรียนรู้วิถีเกษตรตามรอยพ่อ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างและทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตร ผลงานอันเนื่องมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงาน พระราชกรณียกิจต่างๆ ล้วนแล้วแต่นำมาซึ่งการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย และด้วยความอยากรู้ของฉัน ในพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของในหลวง ฉันจึงได้มุ่งหน้าสู่ “พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ที่ตั้งอยู่ ณ ต.คลอง1 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯแห่งนี้ จัดแสดงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ แบ่งพื้นที่การจัดแสดงออกเป็น 10 โซน
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงสร้างสังคมไทยสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเกษตรกรรมมาช้านาน ก่อเกิดวิถีชีวิต การดำรงอยู่ และค้ำชูผู้คนในประเทศมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่ามาจนถึงรุ่นเรา แม้ปัจจุบันเทคโนโลยีอันทันสมัยจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่สังคมเกษตรก็ยังคงจำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศให้ไปข้างหน้าอย่างไม่ลดละ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาที่จะพาเราก้าวสู่วิถีความเป็นอยู่ของเกษตรกรอย่างลึกซึ้ง "พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อผู้แต่ง:
-