นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ที่อยู่:
อาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตึกถาวรวัตถุ) ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์:
0-221-6830
วันและเวลาทำการ:
วันพุธ - วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร) 9.30 - 16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5
จัดการโดย:

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เลียบสถล ยลถิ่น ศิลป์สถาน ตามรอยปราชญ์สยาม 3 รัชกาล

ชื่อผู้แต่ง: หนุ่มลูกทุ่ง | ปีที่พิมพ์: 06 พ.ย. 2555;06-11-2012

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 20 เมษายน 2558

เมื่อ “แดง” กลายเป็น “เหลือง”

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 05 พ.ค. 2555;05-05-2012

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 20 เมษายน 2558


ไม่มีข้อมูล

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดขึ้นเนื่องในโอกาส 100 ปี แห่งการสวรรคตของพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระนามเดิมคือ สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ฯ เป็นพระราชโอรสใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี เสด็จพระราชสมภพเมือวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396

พ.ศ. 2411 เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ ขณะชนมายุ 15 พรรษา สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) จึงเป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน เมื่อเจริญพระชนมายุได้ 20 พรรษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2416 ยังผลให้มีพระราชอำนาจเด็ดขาดในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยตลอดรัชกาลท่านได้ทรงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2453 สิริพระชนมายุ 58 พรรษา เสด็จอยู่ในสิริราชสมบัติ 42 ปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์ จึงทรงเป็นที่รักและเทิดทูนของพสกนิกร ซึ่งได้ถวายพระราชสามัญว่า “พระปิยมหาราช” มีความหมายว่า พระราชาผู้เป็นที่รักยิ่งแห่งราษฎร

20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (ยูเนสโก) ได้มีประกาศยกย่องเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ มานุษยวิทยา การพัฒนาสังคม และการสื่อสาร 

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น มีการจัดแสดงนิทรรศการที่ตึกถาวรวัตถุ ซึ่งตึกนี้สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงใช้เป็นพระที่นั่งทรงธรรมในการพระเมรุของพระองค์เอง ก่อสร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 6 จากนั้น พระราชทานเป็นที่ตั้งของหอสมุดวชิรญาณสำหรับพระนคร เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 7 คงให้ใช้เป็นที่เก็บหนังสือตัวพิมพ์ข่าว พระราชทานนามใหม่ว่า หอพระสมุดวชิราวุธ ปัจจุบันเป็นอาคารนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการได้แบ่งออกเป็น 7 ส่วน ดังนี้

1. “ปิยมหาราช” จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสำคัญของพระบาท  สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2. “ราชเคียงประชา” จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสร้างความเสมอภาค โดยเฉพาะการเลิกทาส ทำให้ราษฎรไทยเป็นไทแก่ตัว นอกจากนั้นยังปฏิบัติพระองค์อย่างสามัญชนในการเสด็จประพาสต้น เพื่อสอดส่องดูแลสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอย่างใกล้ชิด

3. “ธำรงเอกราช” จัดแสดงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการปฏิรูปกิจการภายในประเทศ และการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถดำรงรักษาความเป็นเอกราช

4. “สยามใหม่” จัดแสดงบรรยากาศบ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งได้มีการวางรากฐานกิจการด้านสาธารณูปโภคของไทยทุกด้าน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการวางพัฒนาบ้านเมืองต่อมาทุกยุคทุกสมัย

5. “มรดกสถาปัตยกรรมแห่งสยาม” จัดแสดงแบบจำลองสามมิติสถาปัตยกรรมของสถาปัตยกรรมสำคัญ 5 แห่งที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึ่งเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของอาคารประเภทต่างๆ

6. “มรดกความทรงจำแห่งโลก” จัดแสดงตัวอย่างสำเนาเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกเมื่อ พ.ศ. 2552

7. “ปิยมหาราชรฤก” คือ ส่วนระเบียงอาคารที่จัดแสดงภาพถ่ายส่วนพระองค์จำนวนมาก ซึ่งล้วนหาดูได้ยาก ภาพเหล่านี้กรมศิลปากรจะหมุนเวียนมาจัดแสดงเป็นระยะ เพื่อใช้เป็นระเบียงภาพที่มีความน่าสนใจอย่างต่อเนื่อง 


สรุปความโดย วริสรา แสงอัมพรไชย

ข้อมูลจาก: แผ่นพับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 100 ปีแห่งการสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ชื่อผู้แต่ง:
-

เลียบสถล ยลถิ่น ศิลป์สถาน ตามรอยปราชญ์สยาม 3 รัชกาล

ห่างหายจากการเดินเท้าท่องเที่ยวมาเสียนาน ครั้งนี้ฉันเอาเรื่องราวการท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในกิจกรรมสรรพ์สารศิลป์ครั้งที่ 5 “เลียบสถล ยลถิ่น ศิลป์สถาน ตามรอยปราชญ์สยาม 3 รัชกาล” ที่ได้ติดสอยห้อยตามไปฟัง พี่นัท จุลภัสสร พนมวัน ณ อยุธยา และคุณเกริกเกียรติ ไพบูลย์ศิลป ผู้จัดกิจกรรมและวิทยากรเล่าเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ นำมาฝากกันในวันนี้ ทริปครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเรียนรู้ถึงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงพระวิสัยทัศน์ของ 3 พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
ชื่อผู้แต่ง:
-

ตามรอยพระปิยมหาราชที่ "ตึกถาวรวัตถุ"

อาคารยอดปรางค์ 3 ยอด หน้าวัดมหาธาตุฯ คืออาคาร "ตึกถาวรวัตถุ" หรือ "ตึกแดง" ที่จัดแสดง"นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 5" อาคารยอดปรางค์ 3 ยอด ที่ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวงด้านทิศตะวันตก หน้าวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ คืออาคาร "ตึกถาวรวัตถุ" หรือ "ตึกแดง"
ชื่อผู้แต่ง:
-

เมื่อ “แดง” กลายเป็น “เหลือง”

ทางทิศตะวันตกของสนามหลวง (หน้าวัดมหาธาตุ) มีตึกโบราณหลังยาวขนานไปกับถนนหน้าพระธาตุ ตึกนี้เคยทาสีปูนแดงจนเป็นรู้จักกันในชื่อ “ตึกแดง” แต่ในการบูรณะเมื่อราว ๑๐ กว่าปีมานี้ ขูดพบว่าเดิมเคยทาสีเหลืองแก่ จึงเปลี่ยนกลับมาใช้สีเหมือนเมื่อแรกสร้าง
ชื่อผู้แต่ง:
-