พิพิธภัณฑ์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก


ที่อยู่:
317/ 6 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์:
02-354-7660
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2542
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล

โดย: -

วันที่: 13 มิถุนายน 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  เดิมชื่อ “โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก” ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2506  โดยผู้บัญชาการทหารบก ฯลฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตต์  ในขณะนั้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตพยาบาลวิชาชีพให้แก่กองทัพบกและเป็นการแก้ปัญหาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของประเทศ  ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง  ดังนั้นวันที่ 19 สิงหาคมของทุกปี  จึงถือเป็นวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
           
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ทำหน้าที่ผลิตพยาบาลให้กับหน่วยงานกองทัพบก  โดยเน้นคุณภาพบัณฑิตพยาบาลที่ผลิตออกมา  ในฐานะโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก  ได้ผลิตพยาบาลวิชาชีพที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องโดยลำดับ  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2507  จนถึงปี พ.ศ.2527 และใน พ.ศ.2527 ได้ยกฐานะเป็น “วิทยาลัยกองทัพบก (วพบ.) ต่อมาในปี พ.ศ.2528  ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหิดล  ตามประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2529  ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  ได้รับปริญญาพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ปัจจุบันมีพลตรีหญิง  สมใจ ทรัพย์พ่วง  เป็นผู้อำนวยการ
           
หลักสูตรการศึกษาจะแบ่งเป็นหลายช่วงเวลา  ได้แก่  พ.ศ.2507-2516 ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พ.ศ.2517-2523  ผลิตพยาบาลหลักสูตรประกาศนียบัตรผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก(เทียบเท่าอนุปริญญา)  พ.ศ.2524-2527 ผลิตขยายหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี)  พ.ศ.2527-ปัจจุบัน  ผลิตพยาบาลหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  ต่อมาปี พ.ศ.2533 ได้ปรับหลักสูตรเป็นพยาบาลศาสตร์(พย.บ.)จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2544-2547  เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต(ต่อเนื่อง)
           
นอกจากนี้วิทยาลัยกองทัพบก  ยังมีภารกิจทางด้านการพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาล  โดยเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ.2521-2544  เป็นหลักสูตรเฉพาะทาง  ได้จัดทำโครงการผลิตเป็นระยะๆ เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนบุคลากรระดับผู้ช่วยพยาบาล  ในปี พ.ศ.2544  เป็นต้นมา  ได้เปิดสอนหลักสูตรการพยาบาลทางสาขาการพยาบาล  เวชปฏิบัติเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลา 16 สัปดาห์และอนุสาขาการให้การปรึกษาทางสุขภาพเป็นหลักสูตรระยะสั้น 8 สัปดาห์
           
พิพิธภัณฑ์พยาบาลกองทัพบกตั้งอยู่ชั้นบนของห้องสมุดภายในตึกกองการศึกษา  อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ  ผู้นำชมในวันนี้คือร.ท.หญิงวรพิน  ชมพู่  บรรณารักษ์ห้องสมุด  การจัดแสดงส่วนด้านหน้าเป็นการเทิดทูนสมเด็จพระศรนครินทราบรมราชชนนี  สมเด็จย่าของพวกเรา มีบอร์ดพระราชประวัติของท่าน 
ตอนหนึ่งกล่าวว่า “พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง พลตำรวจหญิง สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  หรือพระนามที่นิยมเรียกกันว่า  สมเด็จย่า
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  ทรงมีพระนามเดิมว่า สังวาล  ตะละภัฏพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21  ตุลาคม พ.ศ. 2443 ทรงเป็นบุตรคนที่ 3  ในพระชนกชู  และชนนีคำ  ทรงมีพระภคินี  และพระเชษฐา 2 คน  ซึ่งได้ถึงแก่กรรมตั้งแต่เยาว์วัย  คงเหลือแต่พระอนุชาอ่อนกว่าพระองค์ 2 ปี  คือคุณถมยา

ต่อมาเมื่อพระองค์ถูกส่งไปศึกษาที่โรงเรียนสตรีวิทยา  โดยประทับอยู่บ้านคุณหวน  หงสกุล  เมื่อปี พ.ศ.2456  สมเด็จพระศรีนครินราบรมราชชนนีทรงตัดสินพระทัยเข้าโรงเรียนแพทย์ผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช  ตามคำชักชวนจากพระยาดำรงแพทยกุล  หลังจากสำเร็จการศึกษา  ทรงได้รับการคัดเลือกให้ไปทรงศึกษาวิชาพยาบาลต่อที่โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด  สหรัฐอเมริกา”
           
ถัดจากนั้นจะเป็นห้องใหญ่ของพิพิธภัณฑ์  ร.ท.หญิง วรพินได้อธิบายถึงเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลกองทัพบก  ที่จัดแสดงอยู่กับตัวหุ่นหญิง-ชาย  ซึ่งเครื่องแบบจะมีด้วยกันหลายชุดทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ   ที่แตกต่างจากพยาบาลที่อื่นก็ตรงที่มีชุดภาคสนามที่เป็นชุดพราง  มีหลักสูตรเรียกว่าเสนารักษ์สนาม  การฝึกก็เหมือนกับทหารทั่วๆไป  มีการฝึกปฐมพยาบาลสนาม  ในส่วนจัดแสดงอื่นเป็นภาพที่นักเรียนพยาบาลแต่ละรุ่นจัดทำขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ ปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 48  แล้วก็มีภาพของผู้บริหารมาตั้งแต่อดีต  ส่วนบริเวณด้านข้างเป็นโล่หรือถ้วยรางวัลและของที่ระลึกที่ทางวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกได้รับมา  ในสมุดเซ็นเล่มเก่าแก่  มีหน้าหนึ่งเป็นลายมือของจอมพลถนอม กิตติขจร  เมื่อครั้งเป็นผบ.ทบ.  ท่านเขียนในสมุดเซ็นว่า “ขอให้โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยกองทัพบก  จงเจริญรุ่งเรืองวัฒนาการคู่กับกองทัพบกตลอดไป”  ลงวันที่ 20 พ.ศ.2507  พร้อมกับลายเซ็นคุณจงกล  กิตติขจร”
           
ในการเข้าชมในช่วงเวลาที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มาศึกษาดูงาน  การเข้ามาเยี่ยมห้องนี้ถือเป็นการทำความรู้จักกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
           
การเรียนในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(รวมถึงนักเรียนพยาบาลแต่ละเหล่าทัพ) มีข้อได้เปรียบกว่าการเรียนในระดับอุดมศึกษาทั่วไปตรงที่เรียนจบแล้วมีงานทำทันที  พร้อมกับได้ประดับยศนายร้อยหญิง  ทำให้สร้างความภาคภูมิใจกับตนเองและวงศ์ตระกูล  
 
-----------------------------------------------------
สาวิตรี  ตลับแป้น /ผู้เขียน /ถ่ายภาพ
ข้อมูลจาก  :  สำรวจภาคสนามเมื่อวันที่  3  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2554
----------------------------------------------------
การเดินทาง :
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกอยู่ในพื้นที่เดียวกับโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า  ถนนราชวิถี  เขตราชเทวี  จากอนุสาวรีย์ชัยการเดินทางสะดวกเพราะอยู่ไม่ไกลกันนัก
-----------------------------------------
อ้างอิง  :ประวัติวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก. Campus.sanook.com/education/
      Thailand/read_04057.php [Accessed  16/07/2011]
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก.http://www.rtanc.ac.th/history/history1.html  [Accessed  16/07/2011]
ชื่อผู้แต่ง:
-