ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์)


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ก่อตั้งโดยกฟผ. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์ ที่ตั้งอยู่ในผืนป่าตะวันตก ป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ ภายในประกอบด้วยนิทรรศการจำนวน 5 โซน ได้แก่ โซน 1 : สำรวจผืนป่าตะวันตก โซน 2 : ขุมพลังที่ไม่มีวันหมด โซน 3 : แสงนำทางแห่งการอนุรักษ์ โซน 4 : พระปณิธาน โซน 5 : อีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ

ชื่อเรียกอื่น:
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนศรีนครินทร์
ที่อยู่:
เขื่อนศรีนครินทร์ 300 หมู่ 4 ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 71250
โทรศัพท์:
034-574-248
วันและเวลาทำการ:
จันทร์ – เสาร์ 08:00-16:00 น. หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
อีเมล:
learningcenter_snr@egat.co.th
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.เป็นรัฐวิสาหกิจด้านกิจการพลังงาน โดยมีหน้าที่ผลิต จัดหา และส่งไฟฟ้าไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ (ราชานุรักษ์) ก่อตั้งโดยกฟผ. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าจากเขื่อนศรีนครินทร์  ที่ตั้งอยู่ในผืนป่าตะวันตก ป่าธรรมชาติผืนใหญ่แห่งสุดท้ายของประเทศ ภายในประกอบด้วยนิทรรศการจำนวน 5 โซน ได้แก่

โซน 1 : สำรวจผืนป่าตะวันตก

ผู้มาเยือนจะสามารถสำรวจความพิเศษของผืนป่าแห่งนี้ผ่านภาพถ่ายดาวเทียมขนาดยักษ์แผ่นใหญ่ที่สุดในโลก และระบบ Interactive QR Code ที่เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนแต่ละคน สำรวจสิ่งที่น่าสนใจได้ด้วยตนเอง เพื่อสัมผัสกับระบบนิเวศและทรัพยากร รวมทั้งลักษณะภูมิประเทศของผืนป่าตะวันตก พื้นที่ซึ่งมีกลุ่มรอยเลื่อนพาดผ่าน เป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดแผ่นดินไหว

โซน 2 : ขุมพลังที่ไม่มีวันหมด

หนึ่งในทางเลือกของคนยุคนี้ เพื่อการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรต่อทรัพยากรโลก คือการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานธรรมชาติ ทดแทนเชื้อเพลิงพลังงานของโลก ที่นับวันมีแต่จะหมดไป มีอะไรบ้างให้เราใช้? ใช้เมื่อไหร่? ใช้อย่างไร? คำถามเหล่านี้ มีคำตอบรอคอยผู้มาเยือน ผ่านระบบ Manual Interactive ของนิทรรศการพลังงานสะอาด

โซน 3 : แสงนำทางแห่งการอนุรักษ์

เป็นเวลาเนิ่นนานมาแล้ว ที่แสงแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรได้สาดส่องนำทางแก่มหาชนชาวไทย มาตั้งแต่ก่อนกระแสตื่นตัวของนานาประเทศ จากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อกว่ากึ่งศตวรรษ ก่อนทรงสืบสานพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดเป็นโครงการชื่อ “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ” หรือ อพ.สธ. หน่วยงานอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ กายภาพ และภูมิปัญญาของชาวไทยกษ์

โซน 4 : พระปณิธาน

 ในพื้นที่ส่วนนี้ ผู้มาเยือนจะได้พบเรื่องเล่าจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน  สินธวานนท์ องคมนตรี และอดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ที่จะมาบอกเล่าประสบการณ์ตรงของท่าน ถึงความทรงจำเมื่อครั้งตามเสด็จฯ ระหว่างทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจการพัฒนาในภูมิภาคต่าง ๆ ความทรงจำเหล่านั้นนำมาซึ่งแง่คิดและแรงบันดาลใจอย่างไรบ้าง ที่ ฯพณฯ องคมนตรี ปรารถนาจะถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังให้ได้รับรู้

โซน 5 : อีกหนึ่งการอนุรักษ์ที่ตัวคุณ

 ก่อนที่จะสิ้นสุดการมาเยือนศูนย์การเรียนรู้ “ราชานุรักษ์” แห่งนี้ กฟผ. เขื่อนศรีนครินทร์ มีบางสิ่งที่จะมอบสู่ผู้มาเยือนให้นำติดตัวกลับไป จะเป็นอะไรนั้น มาค้นหาคำตอบได้ที่ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้

 ข้อมูลจาก:

https://www.egat.co.th/learningcenter/

 

ชื่อผู้แต่ง:
ปณิตา สระวาสี