พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
กรมทางหลวง ฝั่งถ.พราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
02-354-6668-75 ต่อ 25408,25425,25433
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
museumdoh@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
รถยนต์ตรวจการณ์พระที่นั่งฯ, เครื่องจักรกลหนัก-เบา, กล้องสำรวจ, วัสดุอุปกร์สำหรับงานก่อสร้างทาง ฯลฯ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล