พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง


พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง เป็นพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ ที่เกิดขึ้นจากการที่ผู้บริหารได้เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายช่างกล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พบว่ามีเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงในอดีต และทรงคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์งานทางอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีแนวคิดเรื่องการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นสถานที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาด้านงานทาง ประกอบกับปีพุทธศักราช 2555 กรมทางหลวง ได้รับการสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี โครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง จึงเป็นวาระสำคัญประการหนึ่งในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ของกรมทางหลวง ส่วนจัดแสดงที่น่าสนใจ คือรถยนต์ตรวจการณ์พระที่นั่งฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ประทับขณะทรงทอดพระเนตรโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 11 ตอนลำปาง-เด่นชัย เมื่อ พ.ศ. 2521 รถแทรกเตอร์ไอน้ำ วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างทางที่หาชมได้ยาก

ที่อยู่:
กรมทางหลวง ฝั่งถ.พราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
โทรศัพท์:
02-354-6668-75 ต่อ 25408,25425,25433
วันและเวลาทำการ:
วันและเวลาราชการ 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
museumdoh@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2554
ของเด่น:
รถยนต์ตรวจการณ์พระที่นั่งฯ, เครื่องจักรกลหนัก-เบา, กล้องสำรวจ, วัสดุอุปกรณ์สำหรับงานก่อสร้างทาง ฯลฯ
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง

พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง เป็นพิพิธภัณฑ์ของหน่วยงานราชการ เปิดดำเนินการเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2554 ตรงกับวาระแห่งการครบรอบ 99 สู่ 100 ปี ของการก่อตั้งกรมทางหลวง เมื่อปีพุทธศักราช 2542 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม (ตำแหน่งขณะนั้น) ได้เดินทางไปราชการเพื่อตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมฝ่ายช่างกล อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ พบว่ามีเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารหลักฐาน ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวงในอดีต และทรงคุณค่ายิ่งต่อประวัติศาสตร์งานทางอยู่เป็นจำนวนมาก จึงมีแนวคิดเรื่องการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมเก็บรักษาไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เรียนรู้ ถึงประวัติ ความเป็นมาด้านงานทาง โดยในเบื้องต้นมอบหมายให้ฝ่ายฝึกอบรมด้านเครื่องกลและไฟฟ้า กองฝึกอบรม ดำเนินการ รวบรวมข้อมูลและจัดทำบัญชี เครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารอันทรงคุณค่ากับกรมทางหลวง        

ในปีพุทธศักราช 2544 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม แต่กองฝึกอบรมยังคงได้รับการส่งมอบเครื่องจักร เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานทางวิชาการต่างๆ ของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปีพุทธศักราช 2552 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง จึงได้นำแนวคิดเรื่องการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กลับมาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง และในปีพุทธศักราช 2553 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม และนายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง ท่านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์อย่างมาก ประกอบกับปีพุทธศักราช 2555 กรมทางหลวง ได้รับการสถาปนาขึ้นครบ 100 ปี โครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง จึงเป็นวาระสำคัญประการหนึ่งในวโรกาสแห่งการเฉลิมฉลองครั้งนี้ของกรมทางหลวง     

นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวง ให้การสนับสนุนและผลักดันโครงการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวงครั้งนี้อย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยแต่งตั้งให้ นายชูชาติ ชื่นมงคลสกุล รองอธิบดีฝ่ายดำเนินงาน เป็น ประธานคณะกรรมการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง รวมทั้งมีหน่วยงานต่างๆ ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ดังนี้ 

1. ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 1 (พิจิตร) ดำเนินการควบคุมดูแลการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 

2. สำนักงานภูมิสถาปัตย์งานทาง ดำเนินการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและภูมิทัศน์รอบอาคาร    พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง 

3. สำนักเครื่องกลและสื่อสาร จัดหาและดำเนินการบูรณะเครื่องจักร 

4. สำนักแผนงาน, สำนักบริหารบำรุงทาง และกองการเงินและบัญชี ร่วมกันจัดสรรงบประมาณ    เพื่อการดำเนินการ ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ 

5. กองฝึกอบรม ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องจักร   เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารหลักฐานทางวิชาการที่เกี่ยวกับงานทาง   เพื่อนำมาจัดแสดง นิทรรศการ ณ พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง

ข้อมูลจาก: https://dohmuseum.wixsite.com/dohmuseum01

ชื่อผู้แต่ง:
พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง