พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พิพิธภัณฑ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมฉลองในวาระแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี โดยให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาแห่งใหม่ล่าสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งรวบรวมและนำเสนอสาระเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาพรวม เป็นสถานที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าเยี่ยมชมได้สัมผัสและเรียนรู้ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีพัฒนาการ มีองค์ความรู้และการบูรณาการด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 100 ปี ของการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านสื่อต่างๆ ที่ใช้รูปแบบการนำเสนอในลักษณะ Modern and Narrative Museum อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆ สำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมกับพื้นที่ในบริเวณลานศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดขึ้นในบริเวณมหาวิทยาลัย ร่วมกับพื้นที่ในบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมและอาคารศิลปวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่บริเวณลานศิลปวัฒนธรรมและอาคารศิลปวัฒนธรรม ที่ตั้งอยู่บริเวณถัดออกไป ตลอดจนเป็นแหล่งรองรับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต

ที่อยู่:
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทรศัพท์:
02-2183645
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น.(ปิดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
chulamuseum@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2557
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 พิพิธภัณฑ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์และเฉลิมฉลองในวาระแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบ 100 ปี  โดยให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูล / สิ่งของจัดแสดงที่นำเสนอให้เห็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ  เป็นสถานที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย   และเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมและนิทรรศการหมุนเวียนต่างๆสำหรับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 
การนำเสนออยู่ในรูปแบบของนิทรรศการ “100 เรื่องจามจุรี 100 ปีจุฬาฯ” แสดงเนื้อหา 2 ประเด็น คือ พัฒนาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน และแสดงบทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีต่อการพัฒนาสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วนคือ
 
ส่วนจัดแสดงที่ 1 ต้นกล้าจามจุรี สู่ผืนดินแห่งปัญญา
จัดแสดงรากฐานการกำเนิดของจุฬาฯ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้พระราชทานกำเนิดสถาบัน รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงวางรากฐานทั้งด้านการบริหารและวิชาการ
 
ส่วนจัดแสดงที่ 2 แกร่งกล้าเป็นจามจุรี
จัดแสดงเรื่องราวบทบาทสำคัญของนิสิตในแง่มุมต่างๆ รวมถึงประเพณี กิจกรรมต่าง ๆที่ยังคงสืบเนื่องต่อกันมา รวมถึงจัดแสดงพัฒนาการของคณะต่างๆ ที่มาจากการขยายศาสตร์หลากหลายสาขาจนถึงปัจจุบัน 20 คณะ 1 สำนักวิชา
 
ส่วนจัดแสดงที่ 3 กิ่งก้านจามจุรี
จัดแสดงเรื่องราวและอุดมการณ์ของนิสิตจุฬาฯกับการเคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง การปกครอง ตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงเหตุการณ์ 14 ตุลา งานบุกเบิกค่ายอาสา การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ช่น สึนามิ
 
ส่วนจัดแสดงที่ 4 ดอกผลจามจุรี
จัดแสดงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ในหลากหลายรูปแบบและสาขา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องของแต่ละคณะหรือหน่วยงาน เช่น พิพิธภัณฑ์ร่างกายมนุษย์ของคณะทันตแพทยศาสตร์ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมณ์ หอศิลป์จามจุรี เป็นต้น อีกทั้งจัดแสดงประวัติและผลงานของปูชนียบุคคลและนิสิตเก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
 
ข้อมูลจาก:
http://chulamuseum.blogspot.com/
แผ่นพับประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชื่อผู้แต่ง:
-