พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส


พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ตั้งอยู่ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส หลังเก่า ริเริ่มโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ตลอดจนประชาชน เด็ก และเยาวชน ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 จำนวน 6 ห้อง เช่น ห้องโถงทอภูมิผูกนรา เป็นห้องโถงต้อนรับ ห้องบรรยายสรุป ห้องจำลองบรรยากาศเมือง เป็นต้น ส่วนชั้นที่ 2 จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การตั้งถิ่นฐานและชุมชนเก่า การจัดแสดงเรื่องราวความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนา และสถาปัตยกรรม

ที่อยู่:
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาสหลังเก่า ถนนพิชิตบำรุง ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
โทรศัพท์:
073-512207
โทรสาร:
073-512207
วันและเวลาทำการ:
จันทร์-ศุร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
Narathiwat-museum@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
ของเด่น:
นิทรรศการว่าด้วยเรื่องพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

มอง“ภูมิชีวิต”นราฯผ่านมุมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

ชื่อผู้แต่ง: บูรพา โชติช่วง | ปีที่พิมพ์:

ที่มา: สยามรัฐออนไลน์

แหล่งค้นคว้า:

โดย: ศมส.

วันที่: 09 กรกฎาคม 2561


ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

          พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ภายในศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) พร้อมเปิดให้บริการเยี่ยมชมแล้ว เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น อีกทั้ง สร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
           นางอุษณีย์ ธุวโชติ วัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังเก่า) ถนนพิชิตบำรุง อำเภอเมืองนราธิวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ตลอดจนประชาชน เด็ก และเยาวชน ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเชื้อชาติ ศาสนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม ท้องถิ่น ที่สำคัญยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงคุณค่าอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
            ภายในพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส มีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร ประกอบด้วย ชั้นที่ 1 จำนวน 6 ห้อง เช่น ห้องโถงทอภูมิผูกนรา เป็นห้องโถงต้อนรับ ห้องบรรยายสรุป ห้องจำลองบรรยากาศเมือง เป็นต้น ส่วนชั้นที่ 2 จัดแสดงเรื่องราวต่าง ๆ เช่น การตั้งถิ่นฐานและชุมชนเก่า การจัดแสดงเรื่องราวความหลากหลายทางชาติพันธุ์ศาสนา และสถาปัตยกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ มีห้องนราเปี่ยมสุขเพราะพระบารมี ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความภาคภูมิใจของชาวนราธิวาส ที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ข้อมูลจาก: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส สั่งสม-สืบสานภูมินรา

หากท่านมีโอกาสได้มาเยือนเมืองนราธิวาส พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสนับเป็นที่แรกที่ควรไปเยี่ยมชม ก่อนจะเดินทางไปสัมผัสกับสถานที่จริง พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาส
ชื่อผู้แต่ง:
ISOC5

มอง“ภูมิชีวิต”นราฯผ่านมุมพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส

น่าภูมิใจที่ชาวนราธิวาสมีพิพิธภัณฑ์เมือง พิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาส แหล่งเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติชุมชน เมือง/จังหวัด ภูมิสังคม มรดกทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อที่ให้ประชาชนในจังหวัดและนักท่องเที่ยวที่เข้าชมได้ศึกษาหาความรู้และเพลิดเพลินชมนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ แต่ละห้องที่จัดแสดง ซึ่งมีโอกาสไปเดินชมนิทรรศการช่วงปลายเดือนมีนาคมนี่เอง
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-