พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ


พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นการอนุรักษ์อาคารชุมสายโทรศัพท์แบบเดิม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2493 ซึ่งถือเป็นที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์แห่งแรกในภูมิภาค เป็นอาคารเก่าแก่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์เป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนจัดแสดงประวัติความเป็นมา ชั้นล่างมีจุดสักการะพระบรมรูปของรัชกาลที่ 9 โดยภายในมีการจัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จัดแสดงอุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนสิ่งของต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

ที่อยู่:
ถนนไปรษณีย์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์:
053-252-171
วันและเวลาทำการ:
วัน-เวลาราชการ 9.00- 15.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2559
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ

พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ จัดตั้งโดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ใช้อาคารชุมสายโทรศัพท์แม่ปิงเดิม ที่ให้บริการมาตั้งแต่ปี 2493 เป็นสถานที่จัดแสดง ตั้งอยู่ใกล้ตลาดวโรรส  เป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาประวัติศาสตร์ ความเป็นมาและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน รวมถึงจัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสาร ตลอดจนสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เช่น อุปกรณ์ชุมสาย เครื่องโทรศัพท์ บัตรโทรศัพท์ประเภทต่างๆ

ข้อมูลจาก: http://presspeoplethailand.com/2016/08/01/totcm/
ชื่อผู้แต่ง:
-