พิพิธภัณฑ์แมลง กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์:
02-5910000 ต่อ 99231,99243
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาแจ้งล่วงหน้า เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
ของเด่น:
ตัวอย่างแมลง,ยุงสายพันธุ์ต่างๆ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล