ศูนย์การเรียนรู้ผ้าทอพื้นเมืองโบราณลาวซี-ลาวครั่ง


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
หมู่ที่ 5 ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์:
089-926-2864
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อขอเข้าชมล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
ผ้าทอโบราณ จก ขิด
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิ...

ชื่อผู้แต่ง: จริยาภรณ์ รุจิโมระ | ปีที่พิมพ์: 2554;2011

ที่มา: โครงการวิจัยการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการศึกษาเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการศิลปากรพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 21 ธันวาคม 2558


ไม่มีข้อมูล