หออัตลักษณ์นครน่าน


จังหวัดน่านได้ดำเนินการก่อสร้าง หออัตลักษณ์นครน่าน ตามโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อจัดสร้างอนุสรณ์หอศิลป์ล้านนาตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีของเมืองน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ตลอดจนเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สามารถให้ความรู้และแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดน่าน โดยมอบให้ศูนย์น่านศึกษา วิทยาลัยชุมชนน่าน เป็นผู้ดูแลและบริหารจัดการ การจัดแสดงภายในแบ่งเป็น 9 ห้อง นำเสนอประวัติศาสตร์ของเมืองน่าน สายสัมพันธ์กับดินแดนล้านนาตะวันออก (เชียงราย แพร่ น่าน) วิถีชีวิตผู้คนและกลุ่มชาติพันธุ์ การเมืองการปกครอง เจ้าผู้ครองนคร ประเพณีสำคัญ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม มรดกทางธรรมชาติ เป็นต้น

ที่อยู่:
เลขที่ 10 หมู่ 5 ถ.ยันตรกิจโกศล (ตรงข้ามร.ร.ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร) อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์:
054-718235, 054-711239
วันและเวลาทำการ:
ทุกวันยกเว้นวันพุธ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 9.00-16.00 น
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2556
ของเด่น:
นิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เมืองน่าน
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล