หอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) ถ.เจ้าขุนเณร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
โทรศัพท์:
034-511216,087-1569428, 098-9161994, 089-9129440
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
09.00 - 16.00 น. ทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2552
ของเด่น:
นิทรรศการพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

           หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช อนุสรณ์สถานที่รำลึกถึงสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกณ วัดเทวสังฆราราม(วัดเหนือ) รูปทรงสถาปัตยกรรมไทย และพระตำหนักที่วัดถาวรวราราม (วัดญวน) สถาปัตยกรรมจีน แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและความผูกพันอันแน่นแฟ้นของพุทธศาสนิกชน ไทย จีน ญวน ที่มีต่อกันสืบมายาวนานจนปัจจุบัน เพื่อร่วมกันน้อมรำลึกถึง สมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 19 พระสังฆราชอันมีชาติภูมิแห่งกาญจนบุรี และเฉลิมฉลองในโอกาสที่ท่านเจริญพระชนมายุครบ 8 รอบหรือ 96 ปี ใน พ.ศ. 2552

            ในวันที่ 29 มกราคม 2553 สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธานวางศิลาฤกษ์หอประวัติ และการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์ในปี 2555 มีพิธีเปิดอาคารหอพระประวัติ ที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอกาญจนบุรี ในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2556 โดยสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและทรงประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปเหมือนสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกวัดเทวสังฆาราม(วัดเหนือ) ซึ่งเมื่อหล่อเสร็จเรียบร้อยได้นำมาประดิษฐานให้สาธุชนได้สักการะ ณ หอพระประวัติแห่งนี้ด้วย
           
            หอพระประวัติเป็นแหล่งเรียนรู้ในทางธรรม และเรื่องราวของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดแสดงทั้งหมด 3 ชั้น ดังนี้

            ชั้นแรก จัดแสดงเรื่องสมเด็จพระสังฆราชในสมัยรัตนโกสินทร์ทั้ง 19 พระองค์ และประวัติ พระจริยาวัตรของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
           
            ชั้นสอง จัดแสดงพระศาสนกิจ พระเกียรติคุณ ผลงานพระนิพนธ์ของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จฯ และเครื่องประกอบสมณศักดิ์
               
           ชั้นสาม เป็นห้องวิปัสสนากรรมฐาน ที่ฝึกสำรวมจิตกายใจที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มาฝึกฝนเรียนรู้ปฏิบัติตนตามกำลังศรัทธา
 
สรุปข้อมูลจาก
สมปอง ดวงไสว.รอยทาง เจริญธรรม ในวโรกาส 100 ปี ชาตกาล สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฺฒโน). กรุงเทพฯ: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2557
 
 
 
ชื่อผู้แต่ง:
-