พิพิธภัณฑ์วัดกลางธรรมาสาคร


วัดกลางธรรมาสาคร หรือวัดกลาง เดิมชื่อวัดโพธาราม สร้างขึ้นในสมัยปลายอยุธยาและต้นรัตนโกสินทร์ เคยเป็นท่าจอดเรือเพื่อเดินเท้าไปนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ พระอุโบสถของวัดประดับด้วยลวดลายปูนปั้นอย่างงดงาม ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้นผสมศิลปะลาวหลวงพระบาง และมีจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่ศิลปะต้นรัตนโกสินทร์ เป็นภาพพระเวสสันดรชาดกและเทพชุมนุม

ที่อยู่:
วัดกลางธรรมาสาคร บ้านเกาะ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
โทรศัพท์:
0-5541-3439, 08-9566-9419, ติดต่อ พระครูกิตติธรรมานุยุต
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์วัดกลางธรรมสาคร อุตรดิตถ์

ชื่อผู้แต่ง: ธีระวัฒน์ แสนคำ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2555;vol. 38 No.1 January-March 2012

ที่มา: วารสารเมืองโบราณ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 17 มิถุนายน 2557


ไม่มีข้อมูล