หอศิลป์พิระสันต์


ที่อยู่:
เลขที่ 398 หมู่ 3 ตำบลบึงพระ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์:
0-5596-1148 ติดต่อ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ปีที่ก่อตั้ง:
2553
ของเด่น:
นิทรรศการศิลปะ
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

หอศิลป์พิระสันต์...หอศิลป์เอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิษณุโลก

จากการสั่งสมประสบการณ์การสร้างสรรค์และแสดงผลงานศิลปกรรมในเวทีต่าง ๆ ตลอดจนการเป็นวิทยากรด้านศิลปะ นักวิชาการ และผู้บริหารหอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบกับได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานหอศิลป์ในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติการด้านศิลปะร่วมกับศิลปินระดับนานาชาติ ทำให้รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร เกิดแรงบันดาลใจก่อตั้งหอศิลป์พิระสันต์ขึ้นเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2553
 
 “หอศิลป์พิระสันต์” ประกอบด้วยอาคาร 2 หลัง หลังแรกเป็นหอศิลป์สำหรับแสดงนิทรรศการกึ่งถาวร ซึ่งพยายามทำให้สมบูรณ์ที่สุดด้วยระบบแสง ไฟ และการติดตั้งผลงานกว่า 100 ชิ้น ทั้งของตนเอง และศิลปินแห่งชาติ ได้แก่ อินสนธิ์ วงศ์สาม และศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ นอกจากนี้ยังมีผลงานของครูบาอาจารย์ที่ได้จากการบริจาคและซื้อ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษอารี สุทธิพันธุ์, รองศาสตราจารย์เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, จ่าง แซ่ตั้ง, ดร.สุชาติ วงษ์ทอง, อาจารย์สมโภชน์ สิงห์ทอง, อาจารย์นุกูล ปัญญาดี, อาจารย์บรรลุ วิริยาภรณ์ประภาส, อาจารย์วิสิฐ จันมา, อาจารย์ทวีรัศมิ์ พรมรัตน์, อาจารย์สมยศ คำแสง, อาจารย์นรเศรษฐ์ ไวศยกุล และอาจารย์วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ซึ่งผลงานทุกชิ้นล้วนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
 
ส่วนอาคาร อีกหลังหนึ่งเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติการด้านศิลปะ (Art Workshop) และเป็นสถานที่สำหรับจัดประชุม สัมมนาของนักวิชาการ โดยใช้ชื่อว่า ศาลาร่มไม้”
 
สนใจเยี่ยมชมและปฏิบัติการทางศิลปะ ติดต่อ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055-961148
 
ข้อมูลจาก : http://www.mscs.nu.ac.th/mscsv2/index.php?name=page&file=page&op=ART1 [accessed 20130424]

 
ชื่อผู้แต่ง:
-