ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
เลขที่ 133 หมู่ที่ 2 บ้านหนองตาสังข์ ต.ลานกระบือ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
โทรศัพท์:
055-731150
โทรสาร:
055-731151
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
-
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2546
ของเด่น:
จัดแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจ ผลิต และพัฒนาปิโตรเลียม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ความภาคภูมิใจของคนไทย

แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ได้รับการค้นพบเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2524 โดยบริษัทเชลล์เอ็กซพลอเรชั่น แอนด์โปรดักชั่น จำกัด หรือ ไทยเชลล์ โดยมีการพบน้ำมันปริมาณมากพอในเชิงพาณิชย์ที่หลุมสำรวจ “ลานกระบือ เอ 01” ในอำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และเริ่มผลิตน้ำมันเมื่อเดือนันวาคม พ.ศ. 2525 นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่มีการผลิตน้ำมันเพื่อใช้ในการพาณิชย์ จนถึงปัจจุบันแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ยังคงเป็นแหล่งน้ำมันบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
 
วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2526 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชินีนาถ ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด และพระราชทานนามอันเป็นสิริมงคลยิ่ง ให้แก่แหล่งน้ำมันแห่งนี้ว่า “แหล่งน้ำมันสิริกิติ์”
 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2528 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้เข้ามาเป็นผู้ร่วมทุนในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ในพื้นที่สัมปทานเอส 1 โดยที่ ปตท.สผ. ถือหุ้น 25% และไทยเชลล์ ถือหุ้น 75% ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2547 ปตท.สผ. ได้ซื้อห้นทั้งหมดของไทยเชลล์ ทำให้ปตท.สผ. เป็นเจ้าของสัมปทานเอส 1 ทั้งหมด และกลายเป็นผู้ดำเนินการ “แหล่งน้ำมันสิริกิติ์”
 
ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ
 
ศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2546 เพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนา “แหล่งน้ำมันสิริกิติ์” โดยได้รับนามพระรายทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 48 พรรษาในปี พ.ศ.2546 และได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธาน ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546
 
ภายในศูนย์นิทรรศการปิยชาตินิทรรศ จัดแสดงข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการสำรวจ ผลิต และพัฒนาปิโตรเลียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ นำเสนอเนื้อหาและภาพบรรยาย พร้อมแบบจำลอง โดยแบ่งปันเป็น 5 พื้นที่ ดังนี้
 
พื้นที่ 1 ประวัติปิโตรเลียมและแหล่งน้ำมันสิริกิติ์
จัดแสดง ประวัติการใช้ปิโตรเลียมในยุคต่างๆ ตั้งแต่ยุคอารยธรรมโบราณ ยุคอุตสาหกรรมปิโตรเลียมจนถึงการใช้ปิโตรเลียมในประเทศไทย ซึ่งในอดีตได้ใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นเชื้อเพลิงในการให้แสงสว่าง จนกระทั่งได้เริ่มมีการนำเข้ามาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในสมัยราชการที่ 5
 
พื้นที่ 2 การสำรวจและการพัฒนา
จัดแสดงการดำเนินทางธรณีวิทยาของแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ รวมถึงแสดงคุณสมบัติสำคัญ 3 ประการของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม การแสดงวิธีการสำรวจหาแหล่งปิโตรเลียม และการขุดเจาะหลุมสำรวจ รวมทั้งขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
 
พื้นที่ 3 การขุดเจาะและการผลิต
จัดแสดงชนิดของหลุมปิโตรเลียมและการออกแบบหลุม วิธีการขุดเจาะหลุม กระบวนการผลิตน้ำมันดิบ ก๊าซธรรมชาติและก๊าซปิโตรเลียมแหลวในสถานีผลิตน้ำมันดิบลานกระบือ รวมทั้งอธิบาย วิธีการขนส่ง ตั้งแต่จากหลุมผลิตสู่สถานีผลิตโดยทางท่อ และจากสถานีผลิตสู่โรงกลั่น และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งจัดแสดงแบบจำลองอุปกรณ์ควบคุมการไหลของปิโตรเลียม
 
พื้นที่ 5 น้ำมันดิบเพชรและพัฒนาอย่างยั่งยืน
จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ำมัน การนำน้ำมันดิบที่กลั่นแล้วไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีตัวอย่างผลิตภัณฑ์น้ำมันดิบและน้ำมันสำเร็จรูปชนิดต่างๆ พร้อมทั้งมาตรการในการจัดการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิบัติงาน รวมทั้งเรื่องราวของการพัฒนาชุมชนและการพัฒนาอย่างยั่นยืนต่างๆ
 
พื้นที่ 5 จุดชมสถานีผลิต
อยู่ที่บนดาดฟ้าอาคาร ผู้ชมสามารถมองเห็นสถานีการผลิตน้ำมันดิบลานกระบืออยู่เบื้องหน้า โดยมีการบรรยายจุดสำคัญต่างๆ ในสถานีการผลิต รวมถึงการจัดแสดงตัวอย่างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมพร้อมทั้งคำบรรยายประกอบ
 
ข้อมูลจาก http://www.obtlankrabue.go.th/travel_detail.php?id=124 [Accessed 17/04/2013]
 
ชื่อผู้แต่ง:
-