พิพิธภัณฑ์ ดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ


พิพิธภัณฑ์ดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมประวัติ สิ่งของ ภาพถ่าย และผลงาน เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นอนุสรณ์แห่งคุณงามความดีของดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ บุคคลสำคัญต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนและจังหวัดนราธิวาส ทั้งยังเป็นผู้ผลักดันโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาให้อยู่ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้พิพิธภัณฑ์นี้ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความเคารพของครูและนักเรียนที่มีต่อดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบอีกด้วย

ที่อยู่:
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์ ถนนตรีรัตน์ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000
โทรศัพท์:
073-511292, 073-515948
โทรสาร:
073-513246
วันและเวลาทำการ:
วันเวลาราชการ
เว็บไซต์:
อีเมล:
webmaster@attarkiah.ac.th, aliyah-ahmad@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2555
ของเด่น:
สิ่งของ ภาพถ่ายต่าง ๆ พร้อมทั้งเผยแพร่ประวัติ ผลงาน และประกาศเกียรติคุณของดะโต๊ะอูมาร์ ตอยิบ
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล