พิพิธภัณฑ์วัดลำภู


จากการสังเขปคำบอกเล่าของนายสุรินทร์ สืบสุข ครูภูมิปัญญาของตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านลำภู ได้ความว่า คำว่าลำภูยังมีข้อโต้เถียงกันว่ามาจากไหน บ้างว่าเดิมคือบ้านลำพู เรียกชื่อตามชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ชอบขึ้นในที่ลุ่มน้ำขัง ขณะที่บางคนว่ามีชื่อเรียกมาจากบริเวณที่ตั้งบ้านลำภู ที่เดิมมีภูมิประเทศเป็นเนินดินหรือภูมีป่าพรุ ส่วนผู้คนนั้นสันนิษฐานว่าส่วนใหญ่ได้อพยพมาจากเจ๊ะเหหรือตากใบ สำหรับวัดลำภูสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นราวปี พ.ศ. พ.ศ 2376 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 เดิมภายในตำบลลำภูนั้นมีวัดเก่าแก่หลายวัด อาทิ วัดบางเค็ม วัดเขากง ส่วนวัดลำภูนั้นสร้างขึ้นภายหลังเมื่อชาวบ้านอพยพมาตั้งถิ่นฐาน ในบริเวณบ้านลำภูถือเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่เคยมีการขุดพบถ้วยชามจีนสมัยสุโขทัย เนื่องจากมีแม่น้ำลำคลองซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อค้าขายมาแต่สมัยโบราณ ส่วนพิพิธภัณฑ์วัดลำภู เก็บรวบรวมและจัดแสดงข้าวของเก่าแก่ของทางวัด

ที่อยู่:
เลขที่ 60 หมู่ 2 บ้านลำภู ถนนระแงะมรรคา ต.ลำภู อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทรศัพท์:
073-542-618
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล