พิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด


ปี พ.ศ. 2521 กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง กำนันตำบลโละจูด มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ทำให้กำนันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจในการทำพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นตนเองกำนันจึงได้ประชุมกับชาวบ้านในหมู่บ้านและขอรับบริจาคศิลปวัตุและโบราณวัตถุจากชาวบ้าน ของที่ได้รับบริจาคมาอาทิ มีด พร้า จาน โอ่ง กริช จัดแสดงไว้ในตู้กระจกเพื่อสะดวกต่อการชม หลังจากนั้นเริ่มมีประชาชนสนใจขอเข้าชมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ กำนันและชาวบ้านจึงสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรขึ้นมา แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2526 โดยมีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก ช่วยจัดโบราณวัตถุเป็นหมวดหมู่ และทำบัญชีลงทะเบียนของโบราณเป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุกว่า 300 ชิ้น

ที่อยู่:
บ้านสูแก หมู่ 3 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส 96160
โทรศัพท์:
0-7358-6037
วันและเวลาทำการ:
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2525
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง บุคคลดีเด่นในการอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2534

ชื่อผู้แต่ง: ดลมนรรจน์ บากา และมะยาเซ้ง สาและ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-เม.ย.) 2536

ที่มา: รูสมิแล

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์บ้านโละจูด

จากประสบการณ์ของกำนันเจ๊ะปอ ลอดิง กำนันตำบลโละจูด เมื่อได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ครั้งเมื่อมารับรางวัลกำนันดีเด่นที่กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2521 ทำให้กำนันรู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก จึงเกิดแรงบันดาลใจต้องการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ที่โละจูดขึ้น เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้และทราบวิถีชิวิตความเป็นมาของท้องถิ่นต่อลูกหลานในชุมชนต่อไป วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2521 กำนันจึงได้ประชุมกับชาวบ้านในหมู่บ้านและขอรับบริจาคศิลปวัตุและโบราณวัตถุจากชาวบ้าน ของที่ได้รับบริจาคมาได้แก่ มีด พร้า จาน โอ่ง และกริช โดยของทั้งหมดจัดเก็บไว้ในตู้กระจกเพื่อสะดวกต่อการชมของผู้ที่สนใจ หลังจากนั้นเริ่มมีประชาชนสนใจขอเข้าชมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นกำนันและชาวบ้านจึงมีแนวคิดที่จะสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ถาวรขึ้นมา ในปี พ.ศ. 2525 กำนันจึงได้สร้างอาคารทรงไทยขึ้นโดยใช้ต้นระกำ หวาย และเปลือกสาคูเป็นวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่ 30 ไร่ แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2526 โดยมีคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสุไหงโก-ลก ช่วยจัดโบราณวัตถุเป็นหมวดหมู่ และทำบัญชีลงทะเบียนของโบราณเป็นลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันมีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุกว่า 300 ชิ้น

ข้อมูลจาก: ดลมนรรจน์ บากา และมะยาเซ้ง สาและ. "กำนันเจ๊ะปอ ลอดิง บุคคลดีเด่นในการอนรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2534". รูสมิแล. 15: 1 (มกราคม-เมษายน), 2536.
ชื่อผู้แต่ง:
-