พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ในวัดพระบรมธาตุไชยา ราชวรวิหาร เป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ และโบราณคดี อาคารจัดแสดงแบ่งออกเป็น 2 อาคารหลัก คือ อาคารจัดแสดงหลังที่ 1 จัดแสดงรูปจำลองประติมากรรมที่พบในพื้นที่อำเภอไชยา และนิทรรศการหมุนเวียนในโอกาสต่าง ๆ และอาคารจัดแสดงหลังที่ 2 จัดแสดงโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ และจัดแสดงสิ่งของอันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์ รวมถึงงานข้าวของเครื่องใช้และประณีตศิลป์พื้นบ้าน

ที่อยู่:
155-156 ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84110
โทรศัพท์:
0-7743-1066
วันและเวลาทำการ:
เปิดบริการวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2478
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่ดูไม่รู้..พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา แม้จะเล็กแต่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ยิ่งใหญ่

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 15-08-2547

ที่มา: เดลินิวส์

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ตั้งอยู่ในพื้นที่ทางทิศตะวันออกของวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จัดเป็นพิพิธภัณฑสถานประเภทประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดี การก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ในระยะแรก จากการรวบรวมศิลปวัตถุที่พบในเขตพื้นที่อำเภอไชยา โดยท่านพระครูโสภณเจตสิการาม (เอี่ยม) อดีตเจ้าคณะอำเภอไชยา เป็นผู้ก่อตั้ง และกรมศิลปากรได้รับไว้เป็นสาขาของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ. 2478

ต่อมาในปี พ.ศ. 2493 ท่านพระครูอินทปัญญาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุฯ และเงินจากการจำหน่ายหนังสือเรื่อง "แนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน" อาคารหลังนี้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2495

ต่อมาในปี พ.ศ. 2499 กรมศิลปากรได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 ขึ้น โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจาก พ.ต.อ. พัฒน์ นิลวัฒนานนท์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จนอาคารเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2500 และได้ทำการขนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ในวัดพระบรมธาตุไชยาทั้งหมดไปจัดเก็บและจัดแสดงในอาคารพิพิธภัณฑ์หลังใหม่

ต่อมาในปี พ.ศ. 2521 ได้รับเงินงบประมาณปรับปรุงขยายต่อเติมอาคารหลังแรก และปรับปรุงการจัดแสดงใหม่ให้ได้มาตรฐานสากล การดำเนินงานแล้วเสร็จและได้รับพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้กราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑแห่งชาติ ไชยา และทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2525

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา ได้จัดแสดงวัตถุที่สำคัญ คือประติมากรรมจำลองรูปเคารพที่พบในอำเภอไชยา ได้แก่ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร พระพุทธรูปนาคปรก และหน้าบันไม้จำหลักวิหารเก่าของวัดพระบรมธาตุไชยา อีกทั้งจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงสมัยประวัติศาสตร์(สมัยทวาราวดีถึงสมัยรัตนโกสินทร์) โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เนื่องในศาสนาพุทธและพราหมณ์ รวมทั้งเครื่องถ้วย เครื่องประดับ เครื่องใช้สอยที่พบจากการขุดค้นแหล่งโบราณคดีในเขตอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เช่น วัดแก้ว วัดหลง และแหลมโพธิ์ ศิลปวัตถุงานประณีตศิลป์พื้นบ้าน เช่น งานไม้แกะสลัก ผ้าทอพื้นบ้านของชุมชนพุมเรียง อำเภอไชยา

ข้อมูลจาก : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ.“เที่ยว ท่อง ย่ำ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ” : สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.กรุงเทพฯ,มปป. หน้า 86-87
http://www.nationalmuseums.finearts.go.th/chaiya/history.htm
ชื่อผู้แต่ง:
-