พิพิธภัณฑ์พืช โรงเรียนสตรีภูเก็ต


พิพิธภัณฑ์พืช โรงเรียนสตรีภูเก็ต เป็นการดำเนินการหนึ่งของโรงเรียนในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และมีการจัดนิทรรศการแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ต และเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

ที่อยู่:
ร.ร.สตรีภูเก็ต เลขที่ 1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
0-7621-1034
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
อีเมล:
spk@satreephuket.ac.th
ปีที่ก่อตั้ง:
2549
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล