มิวเซียมภูเก็ต


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
อาคารหอนาฬิกา(ตึกตำรวจเก่า) ถนนพังงา ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
094-8077873
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
อังคาร-อาทิตย์ 9.00-16.30 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
-
อีเมล:
peranakannitat@hotmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
2558
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

มิวเซียมภูเก็ต ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT)

มิวเซียมภูเก็ต  เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ประกอบด้วยอาคารพิพิธภัณฑ์สองส่วนคือ ภูเก็ตนครา•เพอรานากันนิทัศน์ (PHUKETNAGARA•PERANAKANNITAT)  ซึ่งเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่มิวเซียมสยามได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ต เพื่อให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นรากเหง้าของคนภูเก็ต 

นิทรรศการ “ภูเก็ตนครา” จัดแสดงในอาคารสถานีตำรวจ(เก่า) เป็นอาคารสองชั้น ทรงชิโนโปรตุกีสที่มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี  ถ่ายทอดเรื่องราวการกำเนิดและพัฒนาการของเมืองภูเก็ต ใน 4 ยุคคือ “ป่า - เหมือง - เมือง - ท่องเที่ยว” ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกับกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การอบรมการจัดเสวนา การประกวด รวมไปถึงนิทรรศการหมุนเวียน   แบ่งการ นำเสนอเนื้อหาเป็น 8 โซน ได้แก่

1. ภูเก็ตนครา ชมภาพเก่าเล่าเรื่องเมือง 4 ยุค (ป่า-เหมือง-เมือง-ท่องเที่ยว) ของนครภูเก็ต ในอดีต ซึ่งหาชมได้ยาก

2. สถาปนานคร ข้อความสาคัญ พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นหลักฐานสาคัญในการย้ายศูนย์กลางการปกครองของภูเก็ต

3. ตำนานนคร  เลียงขนาดยักษ์ เล่าเรื่องราวการเกิดเมืองและเหตุของการย้ายเมือง 

4. ย้ายนครส้นลวดดัดเล่าเรื่องราวการย้ายนครสมัยธนบุรี สมัยรัชกาลท่ี 3 สมัยรัชกาลที่ 4 จนมาอยู่บ้านทุ่งคา “นครภูเก็ต” ในปัจจุบัน

5. นครบนเหมือง การปรับปรุงบ้านเมืองครั้งสาคัญด้วยการดาเนินงานของ พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) สมุหเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต

6. นครรุ่งเรือง ชวนค้นหาคาตอบว่าทาไมดีบุก” จึงเป็นท่ีต้องการของโลกในขณะน้ัน และผลจากการค้นพบ “ดีบุก” ใต้ผืนดินได้นามาซึ่งวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม อาหาร และสิ่งต่างๆมากมาย จากกลุ่มคนที่หลากหลาย

7. อวสานดีบุก การสิ้นสุดและเริ่มต้นบทบาทใหม่ของนครภูเก็ต

8. มิวเซียมรีวิวรื่องลับๆ และอาจจะไม่ลับ ที่น่าสนใจบนพื้นที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถูกแนะนำโดยทีมงานมิวเซียมภูเก็ต

 

“เพอรานากันนิทัศน์” เป็นส่วนจัดแสดงที่ตั้งอยู่ในอาคารธนาคาชาร์เตอร์ เป็นธนาคารแห่งแรกที่ตั้งขึ้นในภูมิภาคนี้ประมาณปี พ.ศ.2450 สมัยรัชกาลที่ 5 โดยดำริของพระยารัษฎานุประดิษฐ์ มหิศรภักดีฯ เจ้าเมืองภูเก็ต  เป็นอาคารเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี ที่อยู่ตรงกันข้ามกับภูเก็ตนครา เล่าเรื่องราววิถีชีวิต วัฒนธรรมของชาวเพอรานากัน ใครคือชาวเพอรานากัน ชาวเพอรานากันมาจากไหน  ประกอบด้วยห้องจัดแสดง 6 ห้อง ได้แก่

ห้องที่ 1 พลัดพราก 

นำเสนอเรื่องราวกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนที่อพยพมาจากตอนใต้ของจีนเข้ามาสู่ไทย รับจ้างเป็นกุลีและก้าวขึ้นมาเป็นนายเหมืองที่มั่งคั่ง และมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจ

 

ห้องที่ 2 รากใหม่ 

ที่มาของ เพอรานากัน หรือ ภูเก็ตบางส่วนเรียกว่า “บาบ๋า” สถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส หรือ สถาปัตยกรรมแบบโคโรเนียนสไตล์ ที่พบกระจายทั่วไปในย่านเมืองเก่าภูเก็ต

 

ห้องที่ 3 ฉิมแจ้ 

ลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของอาคารสถาปัตยกรรมชิโน – โปรตุกีส การเจาะช่องอากาศกลางตัวบ้านเพื่อให้อากาศถ่ายเทและแสงส่องเข้าได้ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกและตะวันออก

 

ห้องที่ 4 ผ้า 

เอกลักษณ์การแต่งกาย กลุ่มลูกครึ่งมลายู –จีน ผสมผสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมแบบใหม่ขึ้นโดยชื่อว่า เปอรานากัน” ที่มีความหมายว่า “เกิดที่นี่”

 

ห้องที่ 5 อาหาร 

อาหาของชาวเพอรานากันในภูเก็ต เป็นอาหารที่เกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมของชาวจีนอกเกี้ยน มลายู และไทยถิ่นใต้ มีการใช้เครื่องเทศแบบท้องถิ่นใต้ ผสมกับเครื่องปรุงรสของอาหารจีนร่วมสมัย จึงทำให้มีรสชาติออกหวานแบบจีนแต่มีรสจัดของเครื่องเทศและคามเผ็ดเหมือนอาหารไทยมลายู

 

ห้องที่ 6 มั่นคง

เครื่องประดับของชาวเพอรานากัน เป็นสิ่งแสดงถึงฐานะ จะใช้ในงานสำคัญ เช่น งานแต่งงาน หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ เป็นต้น เครื่องประดับแต่ละชิ้นจะจับเป็นชุดใช้เฉพาะกับเสื้อผ้าแต่ละชนิด


ทั้งนี้มิวเซียมภูเก็ตคาดหวังจะให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (DISCOVERY MUSEUM) เป็นแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ที่จะบ่มเพาะเยาวชน ช่วยสร้างการเชื่อมโยงกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาค อันจะนำไปสู่การสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

ข้อมูลจาก

https://www.museumthailand.com/th/museum/Museum-Phuket

https://live.phuketindex.com/th/standard-chartered-bank-phuket-64.html

https://www.facebook.com/museumphuket/

ชื่อผู้แต่ง:
ปณิตา สระวาสี