พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
51 หมู่ 8 ถ.ศักดิเดช ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์:
0-7639-1126
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น
ค่าเข้าชม:
คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท,ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2526
ของเด่น:
-
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำภูเก็ต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต เป็นแหล่งการเรียนรู้ประเภทพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ถนนศักดิเดช ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปัจจุบันสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งทะเลและป่าชายเลน เดิมชื่อศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต หรือที่รู้จักคุ้นเคยกันทั่วไปในชื่อ "ศูนย์ชีวฯ ภูเก็ต" เปิดดำเนินการเป็นทางการในปี พ.ศ.2515 ในระยะแรกได้จัดทำตู้กระจกสำหรับเลี้ยงปลาและสัตว์ทะเลบางชนิดไว้ เพื่อการศึกษาทางชีววิทยาและพฤติกรรมของสัตว์ชนิดนั้นๆ เพื่อประโยชน์ในด้านการเพาะพันธุ์และดำเนินมาตรการส่งเสริมงานอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ต่อมามีประชาชนเดินทางเข้ามาขอเข้าชมสัตว์น้ำดังกล่าวเป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง จึงต้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการอธิบายให้ความรู้ทางด้านชีววิทยาทางสัตว์ทะเล
 
ผู้บริหารในสมัยนั้นได้เล็งเห็นความสำคัญของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับประชาชน ที่จะเป็นแหล่งที่ช่วยถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำ และช่วยปลูกฝังให้ประชาชนเกิดความรักและหวงแหนธรรมชาติและทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆ ด้วยเหตุผลดังกล่าวประกอบกับเป็นการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ทดแทนการทำเหมืองแร่ที่มีความสำคัญลดลง จึงเสนอโครงการจัดตั้งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับประชาชนขึ้น ภายในบริเวณพื้นที่ศูนย์ชีววิทยาทางทะเล ภูเก็ต โดยเริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2521 สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้บริการในปี พ.ศ.2526 ใช้งบประมาณของรัฐบาลไทยทั้งสิ้น 35,404,648 บาท
 
ในวันที่ 26 ธันวาคม 2547 เหตุการณ์คลื่นยักษ์ "สึนามิ" ส่งผลกระทบให้สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ได้รับความเสียหายบางส่วน โดยเฉพาะระบบท่อส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำทะเล โรงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมทั้งสูญเสียสัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ในกระชังและในโรงเพาะเลี้ยง ซึ่งสถาบันฯได้เร่งการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกลางเพื่อดำเนินการซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดดำเนินการ และสามารถเปิดให้การบริการกำหนดในวันที่ 9 เมษายน 2548 โดยมีเป้าหมายหลักคือ ให้ความรู้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เกี่ยวกับชนิด ธรรมชาติความเป็นอยู่ สัตว์ทะเล รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ บริเวณชายฝั่งทะเล เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับการเจริญเติบโต การแพร่พันธุ์ของปลาทะเลบางชนิด เช่นปลาการ์ตูน ปลาฉลามกบ การเพาะและขยายพันธุ์สัตว์ทะเลสวยงาม 
 
ความสำเร็จของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการของผู้บริหารและคณะกรรมการ รวมทั้งการที่พนักงานในองค์กรเข้ามามีส่วนร่วม กำหนดวิสัยทัศน์ กำหนดแผนงานตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดมีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น ยังได้ริเริ่มแนวคิดในการสร้างเครือข่ายจากสังคมเล็กๆในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญคือ การส่งเสริมและเผยแพร่ข้อมูลให้กลุ่มเป้าหมายได้เรียนรู้ สร้างจิตสำนึกเห็นคุณค่าและเข้าใจชีวิตพืชและสัตว์ทะเลรวมทั้งมีแนวทางและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

ในส่วนของการบริหารทรัพยากร สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตได้นำพ่อแม่พันธุ์สัตว์ทะเลสวยงาม มาเพาะและขยายพันธุ์ เพื่อนำมาเลี้ยงในตู้แสดง ในกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาและบางส่วนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ

ลักษณะอาคารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตเป็นอาคาร 2 ชั้น ชั้นบนเป็นห้องทำงานของนักวิชาการ ห้องปฏิบัติการและห้องประชุม ส่วนชั้นล่างเป็นบริเวณแสดงพันธุ์สัตว์น้ำจืดและสัตว์ทะเล ร้านจำหน่ายของที่ระลึก 
ภายในอาคารของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ตมีพื้นที่สำหรับการจัดแสดงสัตว์น้ำ ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1.พันธุ์ไม้น้ำและสัตว์น้ำจืด จัดแสดงในตู้ปริมาตรน้ำ 5-10 ลิตร จำนวน 10 ตู้ และตู้ติดผนัง จำนวน 4 ตู้ มีสัตว์น้ำจืดแสดงมากกว่า 50 ชนิด 

2.สัตว์ทะเล จัดแสดงในตู้ปริมาตรน้ำ 3-12 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 22 ตู้ และสามารถชมสัตว์น้ำผ่านตู้อุโมงค์ ความยาว 9 เมตร ขนาดความจุทะเลปริมาตร 200 ตัน จำนวน 1 ตู้ และตู้แสดงขนาดใหญ่ รูป 12 เหลี่ยม เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 เมตร ขนาดความจุน้ำทะเล 140 ตัน จำนวน 1 ตู้ จัดแสดงปลาหมอทะเลขนาดใหญ่ น้ำหนักตัวกว่า 100 ตัน อายุกว่า 25 ปี ทั้งหมดมีจำนวน 8 ตัว

ทุกตู้ที่จัดแสดง มีป้ายบอกชื่อของสัตว์น้ำนั้นๆทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกในการชมของผู้เข้าชมทั้งชาวไทยและต่างประเทศ นอกจากนั้นยังมีอ่างน้ำจำลองสภาพความเป็นอยู่ของสัตว์ทะเลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด รวมทั้งนิทรรศการด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมและการให้บริการในด้านอื่น เช่น การจัดแสดงส่วนความรู้คู่บันเทิง (Edutainment) และกิจกรรมการเรียนรู้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและสิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะหมุนเวียนจัดตามความเหมาะสม 

เรียบเรียงจาก: ดร.สมชัย บุศราวิช.สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ.วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศไทย ฉบับที่ 2 เดือนกันยายน 2551. [Available at http://www.phuketaquarium.org/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=1 (accessed 20081226)]
ชื่อผู้แต่ง:
-

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต ( Phuket Aquarium )

แหล่งท่องเที่ยวขึ้นหน้าขึ้นตาในจังหวัดภูเก็ตที่มีป้ายบอกทางเด่นเป็นสง่ามีอยู่ไม่มากนัก หลักๆ ว่าด้วยแหลมพรหมเทพ ใครไปใครมาก็ต้องแวะดูพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ รองลงมาคือวัดฉลองของหลวงพ่อแช่มผู้นำชาวบ้านปราบอั้งยี่สมัยรัชกาลที่ ๕ ถัดมาคือภูเก็ตแฟนตาซี ตึกเก่าในตัวเมือง ชายหาดลือลั่นระดับโลก อาทิ ป่าตอง กะตะ กะรน และสถานที่ที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชื่นชอบไม่แพ้กันคือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภูเก็ต
ชื่อผู้แต่ง:
-