พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)


ชื่อเรียกอื่น:
-
ที่อยู่:
โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) เลขที่ 40 ถ.รามคำแหง 43/1 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์:
0-2538-2573, 0-2538-3964
โทรสาร:
-
วันและเวลาทำการ:
เปิดจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
อีเมล:
-
ปีที่ก่อตั้ง:
2539
ของเด่น:
-
จัดการโดย:

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

โดย: -

วันที่: 12 มีนาคม 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทร์เดชา(สิงห์ สิงหเสนี)

ผู้ริเริ่มความคิดในการก่อตั้งคือ คุณหญิงลักขณา แสงสนิท โดยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน ๔ ประการคือ

๑. เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ 

๒. เพื่อให้เป็นสถานที่ที่รวบรวมและจัดแสดงประวัติวีรกรรมและโบราณวัตถุต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

๓. เพื่อให้เป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ สำหรับเยาวชน ชุมชน ตลอดจนผู้สนใจได้ศึกษา 

๔. เพื่อฉลองครบรอบ ๒๕ ปีของการก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เมื่อปี พุทธศักราช ๒๕๒๙ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นที่รวบรวมประวัติและวีรกรรมของ เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ผู้ดำรงตำแหน่งสมุหนายก แม่ทัพใหญ่ ผู้สำเร็จราชการฝ่ายทัพศึก ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ และยังเป็นต้นตระกูล "สิงหเสนี" ท่านเกิดเมื่อ ปีระกา พ.ศ.๒๓๒๐ และ ถึงแก่กรรมเมื่อ อายุได้ ๗๒ ปี ตรงกับ ปีระกา วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๓๙๒ 

สำหรับอาคารที่ใช้จัดแสดงนั้น ประกอบด้วย อาคารเรือนไทยภาคกลางสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังจำนวน ๓ หลัง บริเวณโดยรอบมีเรือนพลับพลา เรือนพักริมสระ และอุทยานพันธุ์ไม้ไทย

เรือนท่านเจ้าพระยา (เรือนกลาง) จัดแสดงเรืองราวต่างๆ เกี่ยวกับท่านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เช่น ศาสตราวุธต่างๆ หมวกนักรบ ฆ้องศึก สิ่งของเครื่องใช้ประจำตัว ที่ท่านเคยใช้ในการศึก นอกจากนี้ ยังมีภาพอนุสรณ์สถาน และ ภาพจิตรกรรมวีรกรรมของท่าน ที่จำลองภาพมาจากเหตุการณ์ที่กล่าวไว้ใน "ตำนานเสือป่า" ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ 

เรือนรัชดาบดินทร (เรือนขวา) จัดแสดงประวัติ และเกียรติประวัติด้านต่างๆ ของโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง โล่รางวัล เกียรติประวัติ ของผู้มีอุปการคุณต่อโรงเรียน ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียนดีเด่นด้านต่างๆ ทั้งศิษย์เก่าและนักเรียนปัจจุบัน

เรือนศิลปนิทัศน์ (เรือนซ้าย) จัดแสดงศิลปวัฒนธรรม สภาพสังคมและวิถีชีวิตไทย ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ 

ข้อมูลจาก: 
๑) ข้อมูลจากการเยี่ยมชมของ นายตรงใจ หุตางกูร นักวิชาการ สำนักวิจัยและสนับสนุนการวิจัย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และ คณะกรรมชมรมเพื่อนพิพิธภัณฑ์แห่งนครปฐม เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2546.
๒) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน"
๓) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "Chao Phraya Bodindecha (Sing Singhaseni) Museum, Resources for Life-long Learning"
๔) เอกสารเพื่อการเผยแพร่ความรู้และเชิดชูศิลปวัฒนธรรมไทย โครงการการศึกษาเชิงสร้างสรรค์กับการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ชุดที่ ๗ "เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ในตำนานเสือป่า", พิพิธภัณฑ์เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร.

ชื่อผู้แต่ง:
-