ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ สถาบันการพลศึกษา


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ตั้งอยู่ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เพื่อปรับปรุงอาคารและการจัดแสดง ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ 1. นิทรรศการประวัติศาสตร์กระบี่ ยุค 40,000 ปี จัดแสดงเป็นถ้ำจำลอง ประกอบด้วย สุสานหอย 75 ล้านปี , แหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำหลังโรงเรียน บ้านทับปริก อำเภอเมือง, แหล่งภาพเขียนสีถ้ำผีหัวโต, ภาพเขียนสีถ้ำไวกิ้ง หมู่เกาะพีพี, ชุมชนโบราณควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม 2. นิทรรศการกระบี่ปัจจุบัน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน แผนที่จังหวัดกระบี่

ที่อยู่:
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่ 111 ถนนศรีตรัง ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทรศัพท์:
0-7561-1938 ต่อ 123
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน 8.30 - 17.00 น. กรุณาแจ้งล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2521
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ แหล่งภาพเขียนสีในอำเภอเมืองกระบี่

ชื่อผู้แต่ง: กลิ่น คงเหมือนเพชร(บรรณาธิการ) | ปีที่พิมพ์: 2541

ที่มา: กระบี่: หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดกระบี่

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ชุมชนโบราณคลองท่อม

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: มปป.

ที่มา: กระบี่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ วิทยาลัยพลศึกษากระบี่

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจและรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษา วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นและของชาติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2521 โดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ ได้ดำเนินงานตามภารกิจ นโยบายและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2542 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้มอบหมายให้จังหวัดกระบี่เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 14 กระบี่เบิกฟ้าอันดามัน เฉลิมพระเกียรติ โดยจัดสรรงบประมาณให้กับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ จำนวนหนึ่งล้านบาท ในการปรับปรุงอาคาร เพื่อจัดสร้างหอวัฒนธรรมนิทัศน์จังหวัดกระบี่ พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์กระบี่ 40,000 ปี 

ภายในแบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วนคือ

1. นิทรรศการประวัติศาสตร์กระบี่ ยุค 40,000 ปี จัดแสดงเป็นถ้ำจำลอง ประกอบด้วย สุสานหอย 75 ล้านปี , แหล่งมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ถ้ำหลังโรงเรียน บ้านทับปริก อำเภอเมือง, แหล่งภาพเขียนสีถ้ำผีหัวโต, ภาพเขียนสีถ้ำไวกิ้ง หมู่เกาะพีพี, ชุมชนโบราณควนลูกปัด อำเภอคลองท่อม 

2. นิทรรศการกระบี่ปัจจุบัน จัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ การใช้ชีวิตประจำวัน แผนที่จังหวัดกระบี่ 

ข้อมูลจาก: http://www.culture.go.th/research/hall/template_s1.html [accessed May17 2006]
ชื่อผู้แต่ง:
-