พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม


พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และพิธีกรรมของพี่น้องมุสลิมตั้งแต่เกิดจนถึงเสียชีวิต เช่น การโกนผมไฟ การสุหนัต การแต่งงาน การละหมาด การถือศีลอด และการจัดงานศพ เป็นต้น รวมทั้งจะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสู่ชมชน ส่งเสริมและจัดอบรมอาชีพให้คนในชุมชน และจัดจำหน่ายของที่ระลึกของชุมชน ซึ่งนอกจากจะชมนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์แล้ว ยังมีกลุ่มชาวบ้านที่อาสามาถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ให้กับผู้สนใจได้เรียนรู้อีกด้วย

ที่อยู่:
โรงเรียนบ้านบ่อหิน หมู่ 3 ตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110
วันและเวลาทำการ:
กรุณาติดต่อล่วงหน้า
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม...เรียนรู้สู่ความเข้าในตัวตน

ชื่อผู้แต่ง: | ปีที่พิมพ์: 14 มิถุนายน 2554

ที่มา: ไทยรัฐ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม

ชุมชนบ้านบ่อหิน อำเภอละงู จังหวัดสตูล เป็นชุมชนมุสลิมที่มีการดำเนินชีวิตตามหลักศาสนาอิสลาม ซึ่งมีวิถีชีวิตเรียบง่าย สงบสุข และสันติ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้วิถีชีวิตมุสลิมมีการเปลี่ยนแปลง ชาวชุมชนบ้านบ่อหินจึงมีแนวคิดจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชนขึ้น เพื่อรวบรวมเรื่องราวของคนมุสลิมตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเสียชีวิต เป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตมุสลิมที่ดีงามไว้ให้ลูกหลานได้สืบสาน และให้ผู้คนที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้

“พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตมุสลิม” จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กับชาวชุมชนบ้านบ่อหิน ซึ่งเป็นโครงการที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงในมิติตด้านวัฒนธรรมโดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และช่วยเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเสริม มุ่งหวังให้ชุมชนตระหนักถึงคุณค่าในวัฒนธรรมของท้องถิ่น เพื่อร่วมอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่กับชุมชน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จึงเปรียบเสมือนเครื่องมือหนึ่งในการสื่อสารให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าของการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุมีผล และยังช่วยสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้ชีวิต ให้ทุกคนสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ฝาฮัด สันหรน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เล่าถึงแนวทางการดำเนิดโครงการว่า นักศึกษาได้ร่วมกับโรงเรียนสืบค้นประวัติศาาสตร์ของชุมชนบ้านบ่อหิน รวบรวมและจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ เริ่มตั้งแต่วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พิธีกรรมตั้งเกิดจนเสียชีวิต อาทิ การโกนผมไฟ การสุหนัต การแต่งงาน การละหมาด การถือศีลอด ประพเณีการจัดงานศพ ฯลฯ รวมทั้งจัดกิจกรรมประชมสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสู่ชุมชนส่งเสริมและจัดอบรมอาชีพให้คนในชุมชน จัดแสดงผลิตภัณฑ์และจัดทำศูนย์จำหน่ายของที่ระลึกของชุมชน อาทิ เครื่องแต่งกายชาวมุสลิมการออกแบบลวดลายสำหรับปักลงฮิญาบ (ผ้าคลุมผมสุภาพสตรี) การผลิตตุ๊กตาผ้าปาเต๊ะ การสารเสื่อจากใบหนามเตย เป็นต้น นิทรรศการที่จัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ทำให้เราเรียนรู้และเข้าใจในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวมุสลิมมากขึ้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ทีมีชีวิต นอกจากจะได้รับความรู้จากนิทรรศการที่ได้จัดแสดงไว้แล้ว ยังมีกลุ่มชาวบ้านบ่อหินที่อาสามาถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญา และประสบการณ์ให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย

สรุปความจาก ไทยรัฐ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2554
ชื่อผู้แต่ง:
-