ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร


ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์:
042-744009
โทรสาร:
042-744009
วันและเวลาทำการ:
-
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์ / FB:
http://lac.snru.ac.th/
อีเมล:
snrulac@gmail.com
ปีที่ก่อตั้ง:
ของเด่น:
-
จัดการโดย:
สถานศึกษา
เนื้อหา:
ผ้า / สิ่งทอ,ชาติพันธ์ุ,เครื่องปั้นดินเผา,วิถีชีวิต / ท้องถิ่นภูมิปัญญา
สถานะ:
เปิดดำเนินการ
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล