พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร


ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2523 เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาและจัดแสดงโบราณวัตถุที่พบในจังหวัดสกลนคร ต่อมาเมื่อปี 2559 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น พิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร ภายในแบ่งการจัดแสดงเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1.ผู้คนบนแผ่นดินสกลนคร จัดแสดงเรื่องราวภูมิสัณฐานและหลักฐานทางธรณีวิทยาขอสกลนคร 2.ประวัติศาสตร์โบราณคดีสกลนคร จัดแสดงหลักฐานทางโบราณคดีและพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ และ 3.เมืองสกลนครอดีต-ปัจจุบัน จัดแสดงพัฒนาการของเมืองสกลนครตั้งแต่ปี 2318 ถึงปัจจุบัน และความเป็นมาของ 6 กลุ่มชาติพันธุ์ 2 เชื้อชาติในสกลนคร นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย

ที่อยู่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หมู่ 11 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทรศัพท์:
042-744009
โทรสาร:
042-744009
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
อีเมล:
snrulac@gmail.com
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล