พิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย


ที่อยู่:
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
โทรศัพท์:
0-4242-3091-4
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 9.00 - 15.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2537
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไปดูพิพิธภัณฑ์ศาลที่เมืองหนองคาย

ชื่อผู้แต่ง: พงษ์ศักดิ์ ไพรอังกูร | ปีที่พิมพ์: ปีที่16 ฉบับที่ 8 มิ.ย.2538

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย

ห้องที่ใช้จัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์ศาลจังหวัดหนองคาย แต่เดิมนั้นเป็นห้องพิจารณาคดีของศาลจังหวัดหนองคายซึ่งภายหลังเตรียมไว้สำหรับเปิดเป็นที่ทำการของศาลแขวง แต่ก็ไม่ได้ดำเนินการ นายวัชรินทร์ ปัจเจกวิญญูสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในขณะนั้น จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ มีพิธีเปิดเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2537 โดยมี นายชวลิต ศรีสง่า อธิบดีผู้พิพากษา ภาค4เป็นประธาน รูปแบบของการจัดแสดงนั้น ภายในห้องมีพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 อยู่ทางด้านหลังของห้อง และบนผนังด้านซ้ายมือมีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ สำหรับผนังด้านขวามือจัดแสดงภาพถ่ายเก่าของข้าราชการและที่ทำการศาลหนองคายในอดีตเอาไว้ นอกจากนี้ยังแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของศาล เช่น ตราศาล กริ่งสัญญาณ แท่นซับหมึก ที่ทับกระดาษ ด้านหน้าของห้องมีบัลลังก์ว่าความตั้งแสดงอยู่ รวมถึงมีตู้ไม้ที่เก็บเอกสารเก่าๆเอาไว้ และหีบคัดสำนวนที่บรรจุคำพิพากษา พร้อมทั้งมีไม้เขี่ยสำหรับเปิดกำปั่นเหล็ก หีบไม้ ตู้นิรภัย รวมถึงเครื่องพิมพ์ดีดและพัดลมเก่า

ข้อมูลจาก: พงษ์ศักดิ์ ไพรอังกูร. "ไปดู…พิพิธภัณฑ์ศาลที่เมืองหนองคาย". ศิลปวัฒนธรรม. 16: 8 (มิถุนายน 2538).
ชื่อผู้แต่ง:
-