พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ


พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2538 จากดำริของ พล.ท.สำเภา ชูศรี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศในขณะนั้น ภายในห้องจัดพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของหน่วยฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเกียรติและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วย อีกทั้งยังได้รวบรวมเอกสารอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ในราชการ เครื่องมือเครื่องใช้ของทหารของหน่วยบัญชาการป้องกับภัยทางอากาศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่:
เลขที่ 511 หมู่ 3 ถ.เตชะตุงคะ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์:
0-2982-3572-6 ต่อ 69714
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ 09.00-15.00 น.
ค่าเข้าชม:
ไม่เก็บค่าเข้าชม
เว็บไซต์:
ปีที่ก่อตั้ง:
2538
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ

พิพิธภัณฑ์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2538 จากดำริของ พล.ท.สำเภา ชูศรี ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศในขณะนั้น ภายในห้องจัดพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงประวัติความเป็นมาและวิวัฒนาการในด้านต่างๆ ของหน่วยฯ เพื่อเป็นอนุสรณ์ถึงเกียรติและการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยอีกทั้งยังได้รวบรวมเอกสารอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ในราชการ เครื่องมือเครื่องใช้ของทหารของหน่วยบัญชาการป้องกับภัยทางอากาศ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ข้อมูลจาก : แปลน รีดเดอร์ส. 100 พิพิธภัณฑ์กรุงเทพฯ-ปริมณฑล: โลกกว้างอยู่ไม่ไกล. กรุงเทพฯ : แปลนพริ้นติ้งแอนด์พับลิงชิ่ง, 2546. หน้า 95.

ชื่อผู้แต่ง:
-