ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเมืองกุดเสาธง โรงเรียนธงธานี


ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเมืองกุดเสาธง โรงเรียนธงธานี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2541 เพื่อเก็บรวบรวมวัตถุโบราณและสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียนมาจัดแสดงให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ โดยวัตถุจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์จะเป็นประเภทเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและใช้ในการประกอบอาชีพทำมาหากินของผู้คนในชุมชนกุดเสาธงซึ่งส่วนใหญ่ได้รับบริจาคมาจากชาวบ้าน

ที่อยู่:
โรงเรียนธงธานี 101 หมู่ 1 ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 45170
โทรศัพท์:
043 631 071
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล