พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์


โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ ได้มีการจัดตั้งชุมนุมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้คนในท้องถิ่น และเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือเครื่องใช้ภายในอำเภอโกสุมพิสัย เพื่อนำมาจัดแสดงในห้องภูมิปัญญาท้องถิ่น เมื่อชุมชนเห็นถึงความตั้งใจของคุณครูและนักเรียนจึงได้ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้โบราณต่าง ๆ จำนวนมาก มาเก็บรักษาไว้ที่โรงเรียนเพื่อใช้จัดแสดงและใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

ที่อยู่:
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 307 หมู่ที่ 13 ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
โทรศัพท์:
0-4376-1654
วันและเวลาทำการ:
เปิดในวันเวลาราชการ
เว็บไซต์:
จัดการโดย:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

ไม่มีข้อมูล