พิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน


ที่อยู่:
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช สถานีปฏิบัติการนาดูน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000
โทรศัพท์:
0-4375-4333 ต่อ 1741
เว็บไซต์:
จัดการโดย:

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

โดย:

วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

เรือนอีสานและประเพณีการอยู่อาศัย

ชื่อผู้แต่ง: สมชาย นิลอาธิ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (ธ.ค. 2530)

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

การจัดนิทรรศการในพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อผู้แต่ง: สุทัศน์ สังข์สนิท | ปีที่พิมพ์: 2536

ที่มา: มหาวิทยาลัยนเรศวร

แหล่งค้นคว้า: มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

ชีวิตของ"บ้าน"อีสานที่สารคาม

ชื่อผู้แต่ง: ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ | ปีที่พิมพ์: ปีที่ 54 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2558;vol.54 No.3 July - September, 2015

ที่มา: วารสารวัฒนธรรม

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 24 กันยายน 2558


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์บ้านอีสาน

พิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตั้งอยู่ในสถานีวิจัยวลัยรุกขเวช มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เกิดขึ้นจากการก่อตั้งสถานีวิจัยวลัยรุกขเวชขึ้นมาเพื่อศึกษาพันธุ์ไม้ พันธุ์ไผ่ พืชสมุนไพร ซึ่งเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ ต่อมาจึงมีการเพิ่มเติมการแสดงเกี่ยวกับสังคมวัฒนธรรมของอีสาน จึงจัดตั้งพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตามแบบประเพณีเดิม บริเวณที่ตั้งพิพิธภัณฑ์ จัดให้มีลานบ้านอยู่ตรงกลาง โดยมีบ้านแต่ละหลังอยู่โดยรอบ พยายามรักษาต้นไม้และบริเวณรอบๆหมู่บ้านยังเป็นป่าโคกดงเค็ง ซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการศึกษาพืชพันธุ์ดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ภายในพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล จัดแสดงชีวิตความเป็นอยู่สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมท้องถิ่นอีกด้วย รวมทั้งแสดงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของชาวอีสาน โดยนำข้อมูลเหล่านั้นจัดแสดงในบ้านแต่ละหลังซึ่งเป็นบ้านอีสานรูปแบบเดิมจากชุมชนต่างๆ เช่นเรือนของชาวแสก เรือนผู้ไท บ้านแต่ละหลังได้จัดแสดงเรื่องต่างๆกัน ประกอบด้วย เรือนพันธุ์ข้าว เรือนประมงน้ำจืด เรือนทอผ้า เรือนหมอยา เรือนเครื่องดนตรี โดยมีสิ่งของจัดแสดงอยู่ภายใน เช่น เครื่องมือจับปลา เครื่องมือทอผ้า สมุนไพร เป็นต้น ผู้ชมยังสามารถจับสิ่งของเหล่านั้นได้ ที่นี่นับเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่พยายามบอกให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติในรูปแบบง่ายๆและใกล้ตัวที่สุด

ข้อมูลจาก: พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณอีสาน.ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 18 ฉบับที่ 8 (มิถุนายน 2540) หน้า 102.
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชีวิตของ"บ้าน"อีสานที่สารคาม

หากมีโอกาสเดินทางมาถึงจังหวัดมหาสารคาม แวะสักการบูชาพระธาตุนาดูนแล้ว ผู้ที่สนใจเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมของคนอีสานน่าจะหาโอกาสเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ้านอีสาน สถาบันวลัยรุกขเวช ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้กับพระาตุนาดูนด้วย พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมตั้งแต่ปลายทศวรรษ 2530 เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลอนุรักษ์และจัดแสดงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพสังคมและวัฒนธรรมของชาวอีสาน แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และสงัคมศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง:
-

ชื่อผู้แต่ง:
-