จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

เรื่อง-วรรณกรรม-ฉันท์วรรณพฤติ

จำนวน 40 รายการ

1. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 2 (กุมาระลฬิตาฉันท์) อ่านต่อ >
2. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 3 (จิตรปทาฉันท์) อ่านต่อ >
3. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 4 (วิชชุมมาลาฉันท์) อ่านต่อ >
4. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 5 (มาณะวะกะฉันท์) อ่านต่อ >
5. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 6 (หละมุขีฉันท์) อ่านต่อ >
6. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 7 (รุมมะวดีฉันท์) อ่านต่อ >
7. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 8 (อุปัฏฐิตาฉันท์) อ่านต่อ >
8. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 9 (อินทวิเชียรฉันท์) อ่านต่อ >
9. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 10 (อุเปนทวิเชียรฉันท์) อ่านต่อ >
10. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 11 (อุปชาติฉันท์) อ่านต่อ >
11. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 12 (สุมุขีฉันท์) อ่านต่อ >
12. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 13 (โทธะกะฉันท์) อ่านต่อ >
13. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 14 (สาลินีฉันท์) อ่านต่อ >
14. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 17 (รโธทตาฉันท์) อ่านต่อ >
15. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 18 (สวาคตาฉันท์) อ่านต่อ >
16. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 19 (ภัททิกาฉันท์) อ่านต่อ >
17. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 20 (วังสัฏฐะฉันท์) อ่านต่อ >
18. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 21 (อินทวงศ์ฉันท์) อ่านต่อ >
19. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 22 (โตฎกฉันท์) อ่านต่อ >
20. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 23 (ทุตะวิลัมพิตะมาลาฉันท์) อ่านต่อ >
21. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 24 (ปุฏะฉันท์) อ่านต่อ >
22. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 25 (กุสุมวิจิตรฉันท์) อ่านต่อ >
23. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 26 (ภุชงคปยาตฉันท์) อ่านต่อ >
24. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 27 (ปิยังวทาฉันท์) อ่านต่อ >
25. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 28 (ลลิตฉันท์) อ่านต่อ >
26. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 29 (ปมิตักขราฉันท์) อ่านต่อ >
27. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 30 (อุชลาฉันท์) อ่านต่อ >
28. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 31 (เวศเทวีฉันท์) อ่านต่อ >
29. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 32 (มรสังฉันท์) อ่านต่อ >
30. จารึกเรื่องฉันท์วรรณพฤติ แผ่นที่ 33 (กมลฉันท์) อ่านต่อ >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170