จารึก

The Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre

ยุคสมัย-จารึกสมัยอยุธยา-สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

จำนวน 88 รายการ

31. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๘ อ่านเพิ่มเติม >
32. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๒๙ อ่านเพิ่มเติม >
33. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๐ อ่านเพิ่มเติม >
34. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๑ อ่านเพิ่มเติม >
35. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๒ อ่านเพิ่มเติม >
36. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๓ อ่านเพิ่มเติม >
37. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓ อ่านเพิ่มเติม >
38. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๔ อ่านเพิ่มเติม >
39. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๕ อ่านเพิ่มเติม >
40. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๖ อ่านเพิ่มเติม >
41. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๗ อ่านเพิ่มเติม >
42. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๘ อ่านเพิ่มเติม >
43. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๓๙ อ่านเพิ่มเติม >
44. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๐ อ่านเพิ่มเติม >
45. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๑ อ่านเพิ่มเติม >
46. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๒ อ่านเพิ่มเติม >
47. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๓ อ่านเพิ่มเติม >
48. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔ อ่านเพิ่มเติม >
49. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๔ อ่านเพิ่มเติม >
50. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๕ อ่านเพิ่มเติม >
51. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๖ อ่านเพิ่มเติม >
52. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๗ อ่านเพิ่มเติม >
53. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๘ อ่านเพิ่มเติม >
54. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๔๙ อ่านเพิ่มเติม >
55. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๑ อ่านเพิ่มเติม >
56. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๒ อ่านเพิ่มเติม >
57. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๓ อ่านเพิ่มเติม >
58. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๕ อ่านเพิ่มเติม >
59. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕๔ อ่านเพิ่มเติม >
60. บันทึกรายวันของออกพระวิสุทธสุนธร (โกษาปาน) หน้า ๕ อ่านเพิ่มเติม >

เบอร์โทร

+66 2 8809429

อีเมล

webmaster@sac.or.th

แฟกซ์

+66 2 8809332

ที่อยู่

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เลขที่ 20 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170