พิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง


ที่อยู่:
วัดบ้านก้านเหลือง ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โทรศัพท์:
0-4528-4112, 08-1265-0421, 08-1955-4303
วันและเวลาทำการ:
เปิดทุกวัน
ค่าเข้าชม:
ไม่เสียค่าเข้าชม
ปีที่ก่อตั้ง:
2533
จัดการโดย:
เนื้อหา:
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล

โบราณคดีเขื่อนปากมูล

ชื่อผู้แต่ง: กรมศิลปากร | ปีที่พิมพ์: 2535

ที่มา: กรุงเทพฯ: ฝ่ายวิชากร กองโบราณคดี กรมศิปากร

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555

แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง

ชื่อผู้แต่ง: ปณัสย์ พุ่มริ้ว | ปีที่พิมพ์: 31-05-2550 หน้า 8

ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

แหล่งค้นคว้า: ศมส.

โดย: ศมส.

วันที่: 13 มีนาคม 2555


ไม่มีข้อมูล

รีวิวของพิพิธภัณฑ์แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลือง

ที่ตั้งของบ้านก้านเหลือง มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์โบราณคดี เนื่องจากในปี พ.ศ. 2533 มีการขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีที่ทำให้ทราบว่า พื้นที่บริเวณบ้านก้านเหลืองในอดีตมีคนมาใช้พื้นที่ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายต่อกับระยะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ โดยพบหลักฐานเครื่องมือเหล็ก ขี้แร่ที่เหลือจากการถลุง แกลบข้าว เศษภาชนะดินเผา เครื่องมือช่วยปั้นหม้อทีเรียกว่า หินดุ แท่นดินเผาไฟ เป็นต้น หลักฐานที่สำคัญที่สุดคือ การค้นพบภาชนะบรรจุกระดูกขนาดใหญ่จำนวน 11 ใบ 7 แบบ สันนิษฐานว่าเป็นฝังศพครั้งที่ 2 ซึ่งประเพณีการฝังศพครั้งที่ 2 ในภาชนะ พบว่ามีในดินแดนใกล้เคียงด้วยคือ ลาว และเวียดนาม แหล่งโบราณคดีบ้านก้านเหลืองจึงอาจแสดงหลักฐานการฝังศพครั้งที่ 2 ของคนในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย อันเป็นสังคมที่รู้จักการเพาะปลูก(ข้าว) รู้จักการถลุงโลหะ อายุของชุมชนนี้อยู่ระหว่าง 1,500 - 2,500 ปีที่แล้ว

หลักฐานที่พบจากชั้นดินระดับบน ๆ สันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในระยะเริ่มต้นสมัยประวัติศาสตร์ โบราณวัตถุที่พบได้แก่ พวยกาดินเผา แวดินเผา เศษเหล็ก ขี้แร่ แทนดินเผา ลูกปัดดินเผา กระพรวนสำริด และขวานเหล็ก เปรียบเทียบอายุสมัยของโบราณวัตถุเหล่านี้ กับหลักฐานที่พบในแถบอีสานโดยทั่วไป มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16
 
บริเวณที่ขุดพบมีพื้นที่กว้างกว่า 3 ตารากิโลเมตร บางส่วนอยู่ในที่ดินของเอกชน และหลุมขุดค้นโบราณคดีส่วนหนึ่งอยู่ในบริเวณวัดบ้านก้านเหลือง หลุมขุดค้นดังกล่าวทำเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง(site museum) โดยทำหลังคาคลุมเพื่อป้องกันน้ำฝน ภายในหลุมขุดค้นแสดงให้เห็นวัตถุตามสภาพเดิมที่ขุดพบ ส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผา ส่วนโบราณวัตถุที่สำคัญนำไปจัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี และโบราณวัตถุส่วนหนึ่งถูกเก็บไว้ในศาลาไหว้พระ ที่อยู่ด้านข้างของหลุมขุดค้น บริเวณปากหลุมขุดค้น มีนิทรรศการเล็ก ๆ (ที่ดูจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควร) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของหลุมขุดค้นดังกล่าว
 
วัดบ้านก้านเหลือง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2314 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2328 โดยมีพระศรีรักษาเป็นผู้ก่อตั้งวัดและเป็นเจ้าอาวาสองค์แรก ส่วนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันคือ พระครูอุดมสังฆกิจ
 
ข้อมูลจาก:
การสำรวจภาคสนาม วันที่ 11 มกราคม 2549
สายันต์ ไพรชาญจิตร์. โบราณคดีเขื่อนปากมูล. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2535.
กุศล เอี่ยมอรุณ(บรรณาธิการ). นายรอบรู้ นักเดินทาง: อุบลราชธานี. สำนักพิมพ์สารคดี, 2544.
ชื่อผู้แต่ง:
-